Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων – Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 – 2η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου

Κατάσταση: Ενεργό

Τα ποσοστά επιχορήγησης χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, η μέγιστη ένταση ενισχύσεων αναμένεται να ανέλθει σε:

· 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις

· 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις

· 70% για τις μικρές επιχειρήσεις

2η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου

Το ΦΕΚ της Προκήρυξης

Περίληψη

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
α. Εμπορική εταιρεία,
β. Συνεταιρισμός,
γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),
δ. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
ε. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό όρους)

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του καθεστώτος είναι δυνατόν να είναι από περιφερειακές ή μη περιφερειακές ενισχύσεις:
Α. Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
1. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,
– Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
– Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός).
– Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
– Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (leasing).
– Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
2. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
– Μεταφορά τεχνολογίας µέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και µη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
– Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
3. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας

Β. Επιλέξιμες δαπάνες μη περιφερειακών ενισχύσεων
1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ.
2. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
3. Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

Προϋπολογισμός Δράσης: 150 εκ. €

Δείτε ακόμα...