Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας

Κατάσταση: Ενεργό
Περίληψη

Η Δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του συστήματος έρευνας και καινοτομίας μέσω ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων άλλων χωρών. Ειδικότερα η Δράση στοχεύει στην προώθηση και στήριξη της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων από την Ελλάδα και τη Γερμανία, που απασχολούν υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό. Αρμόδιος Φορέας από την πλευρά της Γερμανίας είναι το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας.

Ο Προϋπολογισμός της Δράσης είναι 4.000.000 €

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Πέμπτη 27.06.2024 και ώρα 13:00
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 24.07.2024 και ώρα 15:00

Τομείς Ενδιαφέροντος:
Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη, Γνώση - Έρευνα, Κυκλική Οικονομία, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός, Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Εργαστήρια, Ερευνητές, Πανεπιστήμια
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί. Συγκεκριμένα, η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν έργο έρευνας και ανάπτυξης, το αντικείμενο του οποίου εμπίπτει στους επιλεγμένους τομείς δραστηριότητας της Πρόσκλησης στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 (ΕΣΕΕ). Οι Ερευνητικοί Οργανισμοί αποτελούν Φορείς, όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα-ινστιτούτα, οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, ενδιάμεσοι καινοτομίας, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς με φυσική και/ή εικονική παρουσία. Ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής τους, πρωταρχικός σκοπός τους είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσης.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν συμπράξεις:

Ιδιωτικών Φορέων (επιχειρήσεων όλων των μεγεθών),
Δημοσίων Φορέων (Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) και
Λοιπών Φορέων κατά τα παραπάνω οριζόμενα, και από τα δύο κράτη.
Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον δύο συνεργαζόμενους φορείς (με τον Συντονιστή συμπεριλαμβανόμενο) από την ελληνική πλευρά, δηλαδή έναν (1) ερευνητικό οργανισμό και μία (1) Μικρομεσαία Επιχείρηση.
Δικαιούχοι της Δράσης είναι: επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί.

Επιχείρηση: Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν έργο έρευνας και ανάπτυξης, το αντικείμενο του οποίου εμπίπτει στους επιλεγμένους τομείς δραστηριότητας της Πρόσκλησης στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 (ΕΣΕΕ).

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να δραστηριοποιούνται σε εγκατάσταση στην Ελλάδα ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στη Δράση, εφόσον συνεργάζονται τουλάχιστον με μία μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ). Σημειώνεται ότι η επιχείρηση – δυνητικός δικαιούχος πρέπει κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, να έχει εγκατάσταση ή υποκατάστημα, το οποίο να λειτουργεί νόμιμα στην ελληνική περιφέρεια όπου χωροθετείται η ενίσχυση σύμφωνα με την Αίτηση Χρηματοδότησης.

Ερευνητικός Οργανισμός: Φορέας (όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα-ινστιτούτα, οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, ενδιάμεσοι καινοτομίας, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς με φυσική και/ή εικονική παρουσία) ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσης. Στην περίπτωση που ο φορέας αυτός διενεργεί, επίσης, οικονομικές δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από αυτές τις οικονομικές δραστηριότητες πρέπει να δηλώνονται χωριστά. Επιχειρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά ένα τέτοιο φορέα, όπως με την ιδιότητα του μετόχου ή του μέλους, δεν έχουν προνομιακή πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα που αυτός παράγει.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ένταση ενίσχυσης: από 25% έως 80%

Τα έργα που θα προταθούν για χρηματοδότηση θα είναι επιλέξιμα, εφόσον αφορούν σε έργα έρευνας και ανάπτυξης και το ενισχυόμενο έργο εμπίπτει σε μία ή και στις δύο από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) βιομηχανική έρευνα (industrial research)
β) πειραματική ανάπτυξη (experimental development)

Η ένταση ενίσχυσης του έργου έρευνας και ανάπτυξης ενός δικαιούχου καθορίζεται από:
• τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας έρευνας και ανάπτυξης κάθε ενότητας εργασίας του έργου (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη) και
• το μέγεθος της επιχείρησης (πολύ μικρή/Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη).

Προϋπολογισμός Δράσης: 4.000.000 €

Δείτε ακόμα...