Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας

Κατάσταση: Ανενεργό

Βασικός στόχος της δράσης είναι 16.000 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ικανότητα και εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης να αποκτήσουν το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές ενότητες όπως επιγραμματικά αναφέρονται ακολούθως:

 • Στέλεχος βιομηχανικής παραγωγής (τήρηση προτύπων και διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής)
 • Στέλεχος διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων
 • Τεχνικός παραγωγής επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών
 • Συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
 • Τεχνίτης εργαλειομηχανών
 • Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου
 • Στέλεχος περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων
 • Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)
 • Digital marketing και on line branding
 • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων DPO
 • Στέλεχος εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου
 • Προώθηση και πώληση προϊόντων/ υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Παροχή πρώτων βοηθειών – Ασφάλεια στην εργασία
 • Γραμματέας διοίκησης
 • Υπάλληλος διοικητικής υ​ποστήριξης​​

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης, οι οποίες περιλαμβάνουν τις κάτωθι ενέργειες:

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (5 συνεδρίες ανά ωφελούμενο).
 • Υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 120 ωρών.
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περίληψη

Η Δράση «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Ελλάδα με εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Τομείς Ενδιαφέροντος:
Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη, Γνώση - Έρευνα, Κυκλική Οικονομία, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός, Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Νεοφυείς Επιχειρήσεις
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, οι οποίοι πρέπει να πληρούν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Να είναι από 18 ετών και άνω.
• Nα είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
• Να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

Δείτε ακόμα...