Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια (Νέος Αναπτυξιακός Νόμος)

Κατάσταση: Ανενεργό

Eνίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων

ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ έως:

α. 50% για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις

β. 60% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις

γ. 70% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

και υπό τους όρους του θεσμικού πλαισίου της οικείας Προκήρυξης.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -ΑΛΙΕΙΑ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Μεταποίηση)

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Πρωτογενής)

Περίληψη

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων

Τομείς Ενδιαφέροντος:
Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη, Κυκλική Οικονομία, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υγεία - Ευεξία
Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Νεοφυείς Επιχειρήσεις
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

α. Εμπορική εταιρεία,

β. Συνεταιρισμός,

γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),

δ. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,

ε. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό προϋποθέσεις)

στ. Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις, είναι οι κατωτέρω:

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:

αα. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

αβ. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

αγ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

αε. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων:

α. Τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ

β. Τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

γ. Τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

δ. Τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

ε. τις δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις

στ. Τις δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ.

Προϋπολογισμός Δράσης: 150 εκ. €

Δείτε ακόμα...