7η  Πρόσκληση των Eurostars 3/Innovative SMEs, του δικτύου EUREKA

Κατάσταση: Ενεργό
Περίληψη

Η πρωτοβουλία ΕΥΡΗΚΑ (EUREKA) είναι ένας διακρατικός οργανισμός με αποστολή τη διασύνδεση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Ερευνητικών Ινστιτούτων για την υλοποίηση κοινών δράσεων εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης προσανατολισμένης στην αγορά. Στην πρωτοβουλία ΕΥΡΗΚΑ (EUREKA) συμμετέχουν περισσότερες από 40 χώρες. Η Ελλάδα συμμετέχει στο EUREKA ως ιδρυτικό μέλος, από το 1997. Ένα από τα εργαλεία συνεργασίας στα πλαίσια του EUREKA είναι το EUROSTARS. Τα Eurostars είναι το μεγαλύτερο διεθνές πρόγραμμα χρηματοδότησης που υποστηρίζει καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών. Το Eurostars 3 αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής Σύμπραξης για τις Καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (European Partnership on Innovative SMEs), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του Ορίζοντα Ευρώπη.

Τομείς Ενδιαφέροντος:
Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη, Γνώση - Έρευνα, Κυκλική Οικονομία, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός, Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις υπό Σύσταση, Ερευνητικά Εργαστήρια, Πανεπιστήμια
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Η ΓΓΕΚ υποστηρίζει δυνητικά όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα (όχι φυσικά πρόσωπα) και συγκεκριμένα: α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσης (π.χ. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα), β) Επιχειρήσεις (μονάδα του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος ή μεγέθους, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα) και γ) Άλλες οντότητες που θα θεωρούνται οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσης, εάν πληρούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις

Επιλέξιμες Δαπάνες

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή της ΓΓΕΚ στην πρόσκληση ανέρχεται σε 1.000.000,00 €. Το ανώτατο όριο της συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 200.000 ευρώ ανά έργο (συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων δαπανών). Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί σε 250.000 € ανά έργο, εάν ο Έλληνας εταίρος αναλάβει τον συντονισμό του έργου. Η μέγιστη ένταση κρατικής ενίσχυσης θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων ευρωπαϊκών κανόνων και κανονισμών για τις κρατικές ενισχύσεις (είδος ερευνητικής δραστηριότητας, μέγεθος της συμμετέχουσας επιχείρησης, συνεργατική έρευνα)

Δείτε ακόμα...