Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας και Μικροβιακής Παθογένεσης
Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας και Μικροβιακής Παθογένεσης ιδρύεται στον Τομέα Εργαστηριακής Ιατρικής, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές, κλινικές/διαγνωστικές και συμβουλευτικές ανάγκες, σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της σύγχρονης Μικροβιολογίας, προωθώντας παράλληλα την ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης ιατρικής έρευνας αιχμής στις μικροβιακές λοιμώξεις. Στο Εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν οι επί μέρους Ειδικές Μονάδες: • Μονάδα Βακτηριολογίας • Μονάδα Παρασιτολογίας και Ιατρικής Εντομολογίας • Μονάδα Μυκητολογίας • Μονάδα Παθογένεσης και Ανοσολογίας Λοιμώξεων • Μονάδα Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής • Μονάδα Ρικετσιών και Κροτωνομεταδιδόμενων Λοι-μώξεων • Μονάδα Μικροβιολογίας Τροφίμων, Υδάτων και Πε-ριβάλλοντος • Μονάδα Μελέτης Μικροβιώματος και μεταγονιδιακής αλληλούχισης (NGS) Επιπλέον το Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας προσφέρει διαγνωστικές υπηρεσίες για όλο το φάσμα των λοιμώξεων με σύγχρονες μοριακές τεχνικές στο Νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Βασική Ιατρική , Κλινική Ιατρική, Επιστήμες Υγείας, Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
• Andor Dragonfly, Confocal Spinning Disk Microscope • FLIM Custom Confocal Microscope • MALDI TOF MS (VITEK MS) Φασματογράφος Μάζας • Illumina NextSeq 2000 • Illumina MiSeq • Nanopore MinIon • Qiagen Qiacuity One 5Plex • Qiagen Qiaxcel Advanced • Hammilton Microlab Prep • Invitrogen Qubit5