Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Ομάδα Κυματικής Διάδοσης - Υποβρύχια Ακουστική
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Η ομάδα διεξάγει έρευνα στην υποβρύχια ακουστική με εφαρμογές στην ωκεανογραφία και τη γεωφυσική. Οι τομείς δραστηριότητας περιλαμβάνουν μοντελοποίηση της ακουστικής διάδοσης, αντίστροφα προβλήματα (π.χ. θαλάσσια ακουστική τομογραφία, ακουστικός εντοπισμός, ανάκτηση ιδιοτήτων πυθμένα), ανάλυση σόναρ, θαλάσσια βιοακουστική, στατιστικό χαρακτηρισμό σήματος και μοντελοποίηση θορύβου. Η ομάδα αναπτύσσει ολοκληρωμένα προϊόντα λογισμικού για την αντιμετώπιση εφαρμοσμένων προβλημάτων καθώς και για εκπαιδευτικούς σκοπούς και συμβάλλει επίσης στην εκπαίδευση και κατάρτιση φοιτητών και νέων ερευνητών. Έχει παράξει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων και οργανώνει από το 1996 μια σειρά από επιτυχημένα διεθνή συνέδρια. Από το 2000 η ομάδα διατηρεί ένα υποβρύχιο εργαστήριο ακουστικών μετρήσεων για τη διεξαγωγή πειραμάτων ακουστικής διάδοσης, ακουστικές μετρήσεις στη θάλασσα, βαθμονόμηση ακουστικών οργάνων και πιο πρόσφατα ανάπτυξη ακουστικών συσκευών για μετρήσεις στη θάλασσα.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Μαθηματικά, Φυσική, Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος