Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Υποβρύχιων Ακουστικών Μετρήσεων
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το εργαστήριο πραγματοποιεί υποβρύχιες ακουστικές μετρήσεις και πειράματα στην πειραματική δεξαμενή και στη θάλασσα, υποστηρίζει την ομάδα κυματικής διάδοσης του ΙΤΕ/IΥΜ και παρέχει υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενες ομάδες, φορείς και εταιρείες στον τομέα της υποβρύχιας ακουστικής. Η δραστηριότητα του εργαστηρίου περιλαμβάνει πειράματα ακουστικής διάδοσης και ανάκτησης στοιχείων πυθμένα, εκτίμηση ακουστικών παραμέτρων, βαθμονόμηση ακουστικών πηγών και υδροφώνων, μη καταστροφικές δοκιμές υλικών, καθώς και μετρήσεις στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων πειραμάτων εντοπισμού, μετρήσεις ακουστικών υπογραφών και θορύβου περιβάλλοντος, βιοακουστικές μετρήσεις στο ακουστό φάσμα και στο φάσμα υπερήχων. Από το 2015 το εργαστήριο αναπτύσσει ειδικά όργανα για μετρήσεις πεδίου με έμφαση στην παρακολούθηση του θορύβου περιβάλλοντος, τον εντοπισμό θαλάσσιων θηλαστικών και την περιβαλλοντική επιτήρηση.
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Πειραματική δεξαμενή, ακουστικές πηγές, υδρόφωνα - μεμονωμένα και συστοιχίες υδροφώνων, εξοπλισμός καταγραφής και ανάλυσης. Αυτοκαταγραφικά θορύβου και ακουστικοί σταθμοί που αναπτύχθηκαν από το εργαστήριο.