Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Γονιδιακή Ρύθμιση Ανοσοποιητικού Συστήματος
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (IMBB) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Μεταγραφική ρύθμιση γενετικών τόπων του ανοσοποιητικού στα πλαίσια της χρόνο-χωροταξικής οργάνωσης του πυρήνα του ευκαρυωτικού κυττάρου. Κύριο στόχο αποτελούν η αναγνώριση και χαρακτηρισμός πρωτεϊνικών συμπλόκων που ενέχονται σε μεγάλου εύρους χρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις σε κυτταρικούς πληθυσμούς του επίκτητου και εγγενούς ανοσιακού συστήματος με χρήση τεχνολογιών βιοπληροφορικής, μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, γενετικής καθώς και τεχνικών μικροσκοπίας. Πως οργανώνεται το γονιδίωμα σαν σύνολο και πως η πυρηνική αρχιτεκτονική στο πλαίσιο διακριτών υποπυρηνικών επικρατειών ρυθμίζει τη γονιδιακή έκφραση (3D-επιγενετική);