Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Μυκητολογίας
Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας (Ηράκλειο) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου Μυκητολογίας περιλαμβάνουν: • επισήμανση, διάγνωση και καταγραφή νέων-αναδυόμενων ασθενειών σε εθνική ή παγκόσμια κλίμακα • μελέτη ενδημικών και νέων-αναδυόμενων μυκητολογικών ασθενειών των φυτών • ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών μεθόδων με τη συνδυαστική χρήση διεπιστημονικών τεχνολογιών • μελέτη της πληθυσμιακής δομής, των στοιχείων βιολογίας, φυσιολογίας, γενετικής και επιδημιολογίας των φυτοπαθογόνων μυκήτων • αλληλεπίδρασης των φυτοπαθογόνων μυκήτων με τα φυτά-ξενιστές και το περιβάλλον για την κατανόηση των μηχανισμών παθογένεσης, αμύνης και αναγνώρισης • αξιολόγηση αξιοποίηση της ανθεκτικότητας γονοτύπων φυτών στις ασθένειες • βιολογική αντιμετώπιση ασθενειών με τη χρήση κόμποστ, ωφέλιμων μικροβίων και παραγόντων • βελτιστοποίηση ήδη υπαρχόντων μέσων αντιμετώπισης μέσω διαχείρισης της ανθεκτικότητας των φυτοπαθογόνων μυκήτων στα χημικά σκευάσματα • ανάπτυξη και επικύρωση νέων μεθοδολογιών έγκαιρης διάγνωσης των ασθενειών των φυτών