Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Βιολογικών & Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών (ΕΒΒΕ)
Τμήμα Γεωπονίας - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Στόχος του Εργαστηρίου (ΕΒΒΕ) είναι η εξεύρεση λύσεων στην ανάπτυξη της τοπικής και της ελληνικής γεωργίας, μέσα από την δημιουργία και αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, που άπτονται των επιστημονικών ειδικοτήτων και ερευνητικών ενδιαφερόντων των εμπλεκόμενων μελών του. Το ΕΒΒΕ δομείται από τις παρακάτω ερευνητικές ομάδες: 1. Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Φυτών & Μικροοργανισμών, 2. Εντομολογίας και Φαρμακολογίας, 3. Φυσιολογίας & Βιοτεχνολογίας Φυτών, 4. Φυτοπαθολογίας. Οι ερευνητικές ομάδες του ΕΒΒΕ ασχολούνται με θέματα που αφορούν: α) στη διαχείριση εχθρών και παθογόνων σε όλα τα συστήματα γεωργίας, β) στην επισκόπηση και στον έλεγχο εχθρών και παθογόνων φυτοϋγειονομικού ενδιαφέροντος, γ) στην παραγωγή βιοενεργών ενώσεων μέσω τεχνολογιών συνθετικής βιολογίας για αξιοποίησή τους στη φυτοπροστασία και στην τεχνολογία τροφίμων, δ) στη μελέτη μηχανισμών των βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων των φυτών, ε) στην γονιδιωματική ανάλυση φυτών, μικροοργανισμών και εντόμων γεωργικής σημασίας.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία
Ερευνητικά πεδία
Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, Βιολογικές Επιστήμες, Γεωπονία, Γεωργική Bιοτεχνολογία, Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
ICP-MS, UHPLC-MS-MS, FTIR-ATR, Ελαιουργείο πάγκου, Βιοαντιδραστήρες 1L & 10L, Real Time PCR,