Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Υποθαλάσσιο Βιοτεχνολογικό Πάρκο
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών - Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το Υποθαλάσσιο Βιοτεχνολογικό Πάρκο Κρήτης είναι μια υποδομή εφαρμοσμένης έρευνας που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2015. Καταλαμβάνει έκταση βυθού 25 στρεμμάτων σε βάθη μεταξύ 18 και 22 μέτρων στον Κόλπο του Ηρακλείου, σε απόσταση 1 χιλιομέτρου από την ακτή. Οι κύριοι στόχο του είναι: (α) η συνεχής παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων στην παράκτια ζώνη, (β) η πειραματική καλλιέργεια και μελέτη απόκρισης θαλάσσιων βιολογικών πόρων, και (γ) η ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων μεθόδων ανάπτυξης θαλάσσιου οικοτουρισμού.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Γνώση, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Γαλάζια Ανάπτυξη
Ερευνητικά πεδία
Μηχανική Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Βιολογικές Επιστήμες, Δασολογία, και Αλιεία