Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Μονάδα Επιστημονικής Κατάδυσης
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών - Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Η αυτόνομη κατάδυση προσφέρει πρόσβαση στα θαλάσσια οικοσυστήματα, επιτρέποντας τη συλλογή δεδομένων και δειγμάτων θαλάσσιας βιοποικιλότητας, την εκτίμηση περιβαλλοντικών παραμέτρων, και τη διεξαγωγή πειραμάτων. Η Μονάδα Επιστημονικής Κατάδυσης απαρτίζεται από εξειδικευμένους καταδυόμενους επιστήμονες, με την υποστήριξη σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής που περιλαμβάνει συστήματα πλήρωσης φιαλών, μικρά σκάφη, οχήματα προώθησης δυτών, και υποβρύχιο φωτογραφικό εξοπλισμό.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Γαλάζια Ανάπτυξη
Ερευνητικά πεδία
Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Βιολογικές Επιστήμες