Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών - Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η μελέτη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και της λειτουργίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, μέσω παρατήρησης στο πεδίο, συλλογή δεδομένων και δειγμάτων, και διεξαγωγής πειραμάτων. Σε συνδυασμό με σύγχρονες προσεγγίσεις όπως η γενετική, η γονιδιωματική και η μαθηματική προσομοίωση, μελετάμε όλα τα επίπεδα βιολογικής ποικιλότητας σε τοπική και ευρεία κλίμακα. Στόχος είναι η εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη καινοτόμων επιστημονικών μεθόδων και προϊόντων. Πεδία έρευνας: - Θαλάσσια βιοποικιλότητα και λειτουργία παράκτιων οικοσυστημάτων - Μικροβιακή οικολογία - Οικότοποι υψηλής βιοποικιλότητας και ακραία περιβάλλοντα - Συνδεσιμότητα πληθυσμών και τοπικές προσαρμογές - Απόκριση οργανισμών και οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Βιολογικές Επιστήμες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι