Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών - Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η εκτίμηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και της λειτουργίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, μέσα από την παρατήρηση στο πεδίο, τη συλλογή δεδομένων και δειγμάτων, και τη διεξαγωγή πειραμάτων. Οι παραπάνω προσεγγίσεις συνδυάζονται με τα σύγχρονα εργαλεία της γενετικής, της γονιδιωματικής και των μαθηματικών προσομοιώσεων, με στόχο την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη καινοτόμων επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων και προϊόντων. Περιοχές έρευνας: - Θαλάσσια βιοποικιλότητα και λειτουργία παράκτιων οικοσυστημάτων - Μικροβιακή οικολογία - Οικότοποι υψηλής βιοποικιλότητας και ακραία περιβάλλοντα - Συνδεσιμότητα πληθυσμών και τοπικές προσαρμογές - Απόκριση θαλάσσιων οργανισμών και οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή