Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Συνθετικών Βιοϋλικών
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Η έρευνα στο Εργαστήριο Συνθετικών Βιοϋλικών αφορά εφαρμογές χημείας, βιοϋλικών και βιονανοτεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα τη σύνθεση βιοπολυμερών ή βιώσιμων πολυμερών με στόχο την εφαρμογή τους ως βιοϋλικά και να ανταποκριθούν σε ποικίλες ανάγκες π. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνθεση υβρίδίων πρωτεΐνης-πολυμερούς, στην κατανόηση των ιδιοτήτων τους και της αυτόοργάνωσής τους σε λειτουργικές δομές. Δίνεται επίσης έμφαση στη σύνθεση βιοαποδομήσιμων/βιώσιμων πολυμερών και στις εφαρμογές τους.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Νανοτεχνολογία, Χημεία
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
Αντιδραστήρες, γραμμές και αντλίες υψηλού κενού, αντιδραστήρες, 3 συστήματα υγρής χρωματογραφίας (HPLC/GPC με UV και RI detectors και auto-sampling και FPLC/conductivity), UV-Vis, freeze-dryer, ζυγοί, φυγόκεντροι, ρότορες, syringe pump, rotators και incubators, συσκευές ηλεκτροφόρησης
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 40