Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργστήριο Τηελπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Άλλες Φυσικές Επιστήμες
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
http://rslab.gr/equipment.html