Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης
Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το Εργαστήριο του Τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων αναπτύσσει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα μελέτες και πιλοτικές δράσεις σε αναφορά με τις παρακάτω θεματικές: Χρηματοοικονομική ανάλυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Επιχειρηματικότητα στη γεωργία / ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, Συμπεριφορά καταναλωτή και διάρθρωση των καναλιών διανομής / εφοδιαστικής αλυσίδας/διεξαγωγή ερευνών συμπεριφοράς με χρήση ερωτηματολογίων/συνεντεύξεων (ανάλυση-παρουσίαση αποτελεσμάτων) / Κοινωνικο-οικονομικές μελέτες αγροτικών περιοχών. Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων αυτών βρίσκεται η προαγωγή της γνώσης και η κατάρτιση, η βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα, η ανάπτυξη της υπαίθρου και το αγροδιατροφικό σύστημα.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Γνώση, Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής , Ψυχολογία, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Κοινωνιολογία, Κοινωνική & Οικονομική Γεωγραφία, Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες