Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης
Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το Εργαστήριο του Τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων αναπτύσσει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα μελέτες και πιλοτικές δράσεις σε αναφορά με τις παρακάτω θεματικές: Α. Χρηματοοικονομική ανάλυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Επιχειρηματικότητα στη γεωργία / ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, Συμπεριφορά καταναλωτή και διάρθρωση των καναλιών διανομής / εφοδιαστικής αλυσίδας, Κοινωνικο-οικονομική ανάλυση/μελέτη αγροτικών περιοχών. Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων αυτών βρίσκεται η προαγωγή της γνώσης και η κατάρτιση, η βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα, η ανάπτυξη της υπαίθρου και το αγροδιατροφικό σύστημα. Β. Ετήσιες έρευνες αποτύπωσης των τάσεων του τουρισμού και προφίλ τουριστών με στόχο τη διαμόρφωση ενός εργαλείου πληροφόρησης για τον τουρισμό ενός τομέα πρωτεύουσας σημασίας για την Περιφέρεια Κρήτης και το ν. Χανίων ειδικότερα, και κύριο άξονα την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, τη διασύνδεση του τομέα με τους άλλους τομείς και κυρίως τον αγροτικό χώρο, την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Γνώση, Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ερευνητικά πεδία
Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Γεωπονία, Δασολογία, και Αλιεία, Άλλες Γεωργικές Επιστήμες, Ψυχολογία, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκπαίδευση, Κοινωνιολογία, Κοινωνική & Οικονομική Γεωγραφία