Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Σκοπός του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων (ΤΝΜΣ) είναι η κάλυψη ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) σε όλα τα επίπεδα, όπως προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, και μεταδιδακτορικό. Επίσης το Εργαστήριο ΤΝΜΣ συνεισφέρει στην ανάπτυξη επιστημονικών μελετών και συμμετέχει στην παροχή υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης στα θεματικά του πεδία. Στόχος του Εργαστηρίου ΤΝΜΣ είναι να προάγει την επιστημονική γνώση αναφορικά με τα γνωστικά αντικείμενα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Συστημάτων με έμφαση στην εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη σε τεχνολογίες αιχμής, αναφορικά με την ανάπτυξη λογισμικού, από την οπτική της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Συστημάτων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής λογισμικού, από την περιγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών μέχρι το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την επαλήθευση και τη συντήρησή του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το εργαστήριο έχει, επίσης, η ανάπτυξη λογισμικού ανοιχτού κώδικα, ερευνητικών προτύπων, μοντέλων, συστημάτων κι εργαλείων, που καλύπτουν διάφορα σημαντικά ερευνητικά πεδία, ενώ παράλληλα το εργαστήριο αναλαμβάνει την εξειδικευμένη επιμόρφωση φοιτητών και εργαζομένων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε τεχνολογικά θέματα. Το Εργαστήριο υποστηρίζει την έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης κα Μηχανικής Συστημάτων που επικεντρώνονται στην εκπόνηση Πρακτικής Εργασίας, στην ανάπτυξη Διπλωματικής και Μεταπτυχιακής Εργασίας, καθώς και στην υποστήριξη του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Επιπλέον το Εργαστήριο ΤΝΜΣ συνεργάζεται με Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με στόχο την επίλυση πραγματικών προβλημάτων, και παράλληλα αναπτύσσει και υλοποιεί ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων έργων Εθνικής & Ευρωπαϊκής εμβέλειας χρησιμοποιώντας ανοικτές τεχνολογίες αιχμής στα εξής θεματικά πεδία: • Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), • Ενσωματωμένα Συστήματα (Embedded Systems), • Εκπαιδευτική Τεχνολογία (Educational Technology), • Παιχνίδια Σοβαρού Σκοπού (Serious Games), • Ιατρική Πληροφορική (Medical Informatics) και • Τεχνολογία Διaδικτύου (Web Technology).
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ , Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ)