Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Βιοανάλυσης και Βιοτεχνολογίας
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών - Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
• Tα βιομόρια είναι τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία όλων των ζωντανών οργανισμών και διαδραματίζουν βασικούς ρόλους σχεδόν σε κάθε πτυχή της θαλάσσιας ζωής. Ταυτόχρονα, τα βιομόρια και εν γένει η βιομάζα των θαλάσσιων οργανισμών παρουσιάζουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για βιοτεχνολογικές και βιοϊατρικές εφαρμογές. Το Εργαστήριο Βιοανάλυσης και Βιοτεχνολογίας (EBB) χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνικές, όπως η διαδοχική φασματομετρία μάζας, η υγρή χρωματογραφία υπερυψηλής απόδοσης και οι φασματοφωτομετρικές μεθόδους σε μικροπλάκες, για την ποιοτική/ποσοτική ανάλυση πολυάριθμων βιομορίων σε διάφορα βιολογικά δείγματα και την εκτίμηση βασικών τύπων βιοδραστικότητας τους. Χρησιμοποιώντας τη βιοανάλυση ως κύριο εργαλείο, διεξάγουμε έρευνα για την αξιοποίηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων. Το ΕΒΒ είναι εξοπλισμένο με τη γνώση, την τεχνική εμπειρία και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για την ανίχνευση των θαλάσσιων βιομορίων και την εξερεύνηση των πιθανών βιοτεχνολογικών εφαρμογών τους.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γαλάζια Ανάπτυξη
Ερευνητικά πεδία
Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Υγεία - Βιοτεχνολογία - Ιατρική
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
-Triple quadrupole mass spectrometer with Ultra-High Performance Liquid Chromatography -High Performance Liquid Chromatography with UV/Vis detector -Robotic liquid handling workstation -Absorbance/Fluorescence microplate reader -Centrifugal vacuum evaporator -Miscellaneous laboratory equipment
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 69