Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Υδατικών Πόρων, Αρδεύσεων & Περιβ/ντικής Γεωπληροφορικής
Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Χανιά) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το εργαστήριο Υδατικών Πόρων-Αρδεύσεων & Περιβ/ντικής Γεωπληροφορικής, έχει τρεις (3) άξονες προτεραιότητας: α) Την αποδοτική χρήση του αρδευτικού νερού & το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (μειωμένη παραγωγικότατα/ακαρπία, ξηρασία, πλημμύρες, απώλεια γεωργικής γης λόγω διάβρωσης εδαφών). β) Την προσομοίωση και πρόβλεψη της δυναμικής των εδαφοϋδατικών πόρων και των ρύπων (υφαλμύρινση, ΝΟ3 κτλ.) στο γεωργικό τομέα. γ) Τεχνικές ορθής και αποτελεσματικής άρδευσης σε δενδρώδεις καλλιέργειες – Βελτιστοποίηση αποτελεσματικότητας αρδευτικών συστημάτων & κατανομής αρδευτικού νερού. Οι παραπάνω άξονες προτεραιότητας υλοποιούνται με τη χρήση: 1. Δυναμικών μοντέλων προσομοίωσης και GIS 2. Τεχνικών επίγειας & δορυφορικής τηλεπισκόπησης 3. Τηλεμετρικών συστημάτων καταγραφής υδρομετεωρολογικής πληροφορίας, παραμέτρων φυσιολογίας φυτών και εδαφοϋδατικών πόρων.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία
Ερευνητικά πεδία
Μηχανική Περιβάλλοντος, Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Γεωπονία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Ενέργεια - Περιβάλλον, Αγροδιατροφή
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 55
Διεύθυνση Ιστοσελίδας