Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Ελαιοκομίας
Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Χανιά) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Ο βασικός άξονας έρευνας του εργαστηρίου είναι η αλληλεπίδραση του γενετικού υλικού με το περιβάλλον και τη διαχείριση του ελαιώνα. Στην Εθνική Συλλογή Ποικιλιών Ελιάς που περιλαμβάνει πάνω από 100 ποικιλίες προστίθενται συνεχώς επιλογές από όλη την Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες, αφενός για διατήρηση των φυτογενετικών πόρων ως προστασία της βιοποικιλότητας και αφετέρου για τον χαρακτηρισμό τους (παραγωγικότητα, ποιότητα, προσαρμογή σε περιβαλλοντικές συνθήκες) και την αξιοποίηση τους για την αναδιάρθρωση της ελληνικές ελαιοκομίας αλλά και για δημιουργία νέων ποικιλιών με γενετική βελτίωση. Σε συνεργασία με πολλές αγροτικές οργανώσεις υλοποιούνται πολυετείς έρευνες για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην ελαιοκομία.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία
Ερευνητικά πεδία
Γεωπονία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: όχι
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 61