Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος & Εικόνας
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας ασχολείται με: Σήματα και συστήματα διακριτού χρόνου, Επίδραση δειγματοληψίας και κβαντισμού συντελεστών, Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου: ιδιότητες και εφαρμογές, Μετασχηματισμός Ζ: ιδιότητες και εφαρμογές, Δειγματοληψία και ανακατασκευή σημάτων συνεχούς χρόνου, Αλλαγή συχνότητας δειγματοληψίας, Εκτίμη φάσματος, Επεξεργασία αναλογικού σήματος με διακριτά συστήματα, Συχνοτική ανάλυση διακριτών συστημάτων, Συστήματα ελάχιστης φάσης, Δομές φίλτρων διακριτού χρόνου, Σχεδίαση και υλοποίηση αναδρομικών και μη αναδρομικών φίλτρων, Μέθοδοι μετασχηματισμού και παραθυροποίησης. Γενικές αρχές και μαθηματική περιγραφή ψηφιακής εικόνας, Αντίληψη Εικόνας και αναπαράσταση χρώματος, Δειγματοληψία, Fourier και άλλοι μετασχηματισμοί δύο διαστάσεων, Περιγραφή εικόνας με χρήση ανυσμάτων, Μέθοδοι βελτίωσης εικόνας: Ιστόγραμμα, ομαλοποίηση contrast, Ανακατασκευή εικόνας, Βέλτιστα φίλτρα, Αρχές συμπίεσης, ανάλυσης και συμπίεσης εικόνας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ , Βιοϊατρική Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος, Βιολογικές Επιστήμες, Δασολογία, και Αλιεία
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: όχι
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 345
Διεύθυνση Ιστοσελίδας