Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
Τμήμα Γεωπονίας - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Στόχος του Εργαστηρίου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Α.ΦΥ.ΠΟ.ΓΕ.Μ.) είναι η προσφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και οικονομίας, μέσα από την αξιοποίηση μεθόδων και εργαλείων για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στο έδαφος, τη μελέτη των εδαφικών ιδιοτήτων, τη διαχείριση των υδατικών πόρων και τις τεχνικές των αρδεύσεων, τις γεωργικές κατασκευές, το γεωργικό – μηχανολογικό εξοπλισμό, τις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία και την προστασία – αξιοποίηση του γεωργικού περιβάλλοντος γενικότερα, περιλαμβανομένων και της αξιοποίησης υπολειμμάτων. Επιπρόσθετα, στους στόχους Α.ΦΥ.ΠΟ.ΓΕ.Μ. συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση εδαφικών πόρων, η διάγνωση, η εκτίμηση και η εξυγίανση των προβληματικών εδαφών, η ταξινόμηση και χαρτογράφηση των εδαφών, οι βάσεις εδαφολογικών δεδομένων, η αξιολόγηση της ποιότητας και διαχείριση του νερού άρδευσης και θέματα γεωπληροφορικής και γεωργίας ακριβείας.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Κυκλική Οικονομία
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού , Μηχανική Περιβάλλοντος, Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής , Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Γεωπονία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Ενέργεια - Περιβάλλον, Αγροδιατροφή, Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: όχι
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 236