Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας
Κέντρο Ερευνών και Μελετών για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής (ΚΕΜΕ-ΠΚ) - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Η Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας (πρώην Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης) ιδρύθηκε το 2011 σύμφωνα με την 701/27-01-2011 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και την 289/02-06-2011 έγκριση της Συγκλήτου του Ιδρύματος και αναδιοργανώθηκε με νέα ονομασία και σύνθεση με την 174/17-1-2018 απόφαση της Συγκλήτου. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος έχει παραχωρήσει μερικώς στη Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας τη διαχείριση συστήματος ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων μέσω τηλεφώνου, ώστε να διεξάγονται τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις και έρευνες για λογαριασμό του Ιδρύματος αλλά και για λογαριασμό τρίτων.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία
Ερευνητικά πεδία
Ψυχολογία, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνική & Οικονομική Γεωγραφία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Μάρκετινγκ & Διαφήμιση
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
Εργαστήριο υπολογιστών 15 θέσεων εργασίας Χώροι διεξαγωγής ομάδων εστίασης με παρακολούθηση
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 20