Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Ελεγχος Ποιότητας - Υγιεινή και Ασφάλεια στη Μεταλλευτική
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Χημεία - Τεχνολογία Υλικών