Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας και Διοικητικού Ελέγχου
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Σκοπός του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής έρευνας και Διοικητικού Ελέγχου (ORAMA Lab), είναι η κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, όπως προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, και μεταδιδακτορικό. Επίσης, παρέχει δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλα τα πεδία της δραστηριότητας του. Το Εργαστήριο αποβλέπει στην ανάπτυξη έρευνας η οποία θα εστιάζει σε γενικά και ειδικά επιστημονικά θέματα της επιχειρησιακής έρευνας, ανάλυσης οικονομικών κοινωνικών και δημογραφικών δεδομένων στην περιφερειακή κλίμακα καθώς και σε θέματα της διοικητικής λογιστικής, κοστολόγησης και ελέγχου.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία
Ερευνητικά πεδία
Ψυχολογία, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκπαίδευση, Κοινωνική & Οικονομική Γεωγραφία, Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Γενικές Υπηρεσίες, Τουριστικές Υπηρεσίες
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
Eνιαίο σύστημα ψηφιοποίησης εξωτερικών κι εσωτερικών χώρων (LiDAR) Αίθουσα εργαστηρίου για εκπαίδευση επιχειρηματιών και εργαζομένων στα προγράμματα ESG criteria, Operations Research and Balanced Scorecard Strategies κλπ
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 137