Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Γεωδαισίας & Γεωπληροφορικής
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)