Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Εξευγενισμού και τεχνολογίας Στερεών Καυσίμων
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το Εργαστήριο Εξευγενισμού και Τεχνολογίας Στερεών Καυσίμων ιδρύθηκε το 1999 και ανήκει στον Τομέα Εκμετάλλευσης Ορυκτών του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.Αντικείμενο του εργαστηρίου αποτελεί η ποιοτική αναβάθμιση των στερεών καυσίμων (γαιανθράκων, βιομάζας, οργανικών υπολειμμάτων), για την αύξηση της αποδοτικότητάς τους για παραγωγή ενέργειας, την ελάττωση του κόστους παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος από εκπομπές ρυπαντών. Επιπλέον αποτελεί η ανάπτυξη νέων καθαρών τεχνολογιών για την αξιοποίηση των στερεών καυσίμων.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Περιβάλλοντος
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: όχι