Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Στόχοι του Εργαστηρίου είναι Η έρευνα και η εκπαίδευση των φοιτητών στα γνωστικά αντικείμενα της Πολεοδομίας και της Χωροταξίας. Η ανάλυση της χωρικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και των οικιστικών συστημάτων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και στον αστικό χώρο. Η αξιολόγηση και διατύπωση πολιτικών για την χωροταξία και την πολεοδομία. Η διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδιασμού. Η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης του χώρου και η διερεύνηση των παραμέτρων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του. Η δημιουργία δεικτών και μοντέλων χωρικής ανάπτυξης σε συνάρτηση με την ψηφιακή οργάνωση βάσεων δεδομένων για τον ευρωπαϊκό χώρο και τις ελληνικές περιφέρειες και πόλεις. Η μελέτη ιστορικών συνόλων και η διατύπωση προτάσεων και πολιτικών για την προστασία και την ανάδειξη τους.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ερευνητικά πεδία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Κατασκευές - Αρχιτεκτονική, Τουριστικές Υπηρεσίες
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 9