Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Ελαιοκομίας και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής
Τμήμα Γεωπονίας - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Στόχος του Εργαστηρίου Ελαιοκομίας και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής είναι η ανάπτυξη της ελαιοκομίας, της αμπελουργίας και των λοιπών μεσογειακών δενδρωδών καλλιεργειών καθώς και η προαγωγή της αγροοικολογικής επιστήμης. Το εργαστήριο στοχεύει στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών στους τομείς αυτούς. Σκοπός επίσης είναι να εκπονεί επιστημονικές μελέτες, να παρέχει συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες καθώς και καινοτόμα προϊόντα, όσον αφορά την ελαιοπαραγωγή, την αμπελουργία και τις λοιπές μεσογειακές δενδρώδεις καλλιέργειες και την βιολογική γεωργία, σε δημόσιες υπηρεσίες καθώς και σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Γεωπονία