Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Περιφέρειας Κρήτης - Demo
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας είναι μια νέα δομή της Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και την αποτύπωση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ερευνητικά πεδία
Μαθηματικά, Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής , Βιολογικές Επιστήμες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Περιγραφή ....
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 100