Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Σκοπός του Εργαστηρίου Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας (TenLab) είναι η κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, όπως προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, και μεταδιδακτορικό. Επίσης, παρέχει δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλα τα πεδία της δραστηριότητας του. Το Εργαστήριο αποβλέπει στην ανάπτυξη έρευνας η οποία θα εστιάζεται σε γενικά και ειδικά επιστημονικά θέματα του Τουρισμού, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, θα προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης παντός είδους επιστημονικών μελετών στα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού. Στόχος του Εργαστηρίου Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας (TenLab) είναι να προαγάγει την επιστημονική γνώση και να εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: του Τουρισμού, του Πολιτισμού της Επιχειρηματικότητας, και της Περιφερειακής ανάπτυξης κάτω από την προσέγγιση της Οικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Ερευνητικά πεδία
Ψυχολογία, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 25