Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Ινστιτούτο Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
Ινστιτούτο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το Ινστιτούτο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Aλλαγής έχει ως σκοπό την προώθηση εφαρμογών ΑΠΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για την ανάπτυξη και την προαγωγή της επιστήμης, της έρευνας, της καινοτομίας καθώς και της οικονομικής ανάπτυξης προς όφελος της κοινωνίας. Ως γνώμονα έχει την μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην παραγωγή/χρήση της ενέργειας, με την υποστήριξη κάθε είδους δραστηριοτήτων (τεχνολογικών, ερευνητικών) στους παραπάνω τομείς.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ , Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού , Μηχανική Περιβάλλοντος
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
1. Μετρήσεις ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος 2. Προσωμοιώσεις συστημάτων παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ισχύος