Καινοτομία στον τομέα των Αγροδιατροφικών Προϊόντων από το Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)

Η Ίδρυση του Μεσογειακού κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MeditAgroCenter) MACC στο Ηράκλειο Κρήτης το 2022 με τη μορφή εταιρείας ΙΚΕ, αποτελεί μια εμβληματική πρωτοβουλία τόσο της Γ.Γ.Ε.Κ. όσο και των ερευνητικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας Κρήτης, αλλά και καινοτόμων επιχειρήσεων, με βασικό στόχο να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της αγροδιατροφής, μέσω της αξιοποίησης υπαρχουσών καινοτόμων τεχνολογιών

Ενδεικτικά Καινοτόμα Επιτεύγματα

Δημιουργία εδαφοβελτιωτικού σκευάσματος  από μαλλί προβάτου

Πέρα από τα προφανή οφέλη από την εφαρμογή κυκλικής οικονομίας, η χρήση εδαφοβελτιωτικού από μαλλί προβάτου μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη στους αγρότες. Το μαλλί προβάτου είναι ένα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά λίπασμα, που περιέχει υψηλά επίπεδα αζώτου, φωσφόρου και καλίου, τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών. Επιπλέον, το μαλλί προβάτου είναι ένα οργανικό λίπασμα, το οποίο είναι ασφαλές για χρήση σε καλλιέργειες τροφίμων και δεν περιέχει επιβλαβείς χημικές ουσίες ή συνθετικές ενώσεις. Βοηθά επίσης στη βελτίωση της δομής και της γονιμότητας του εδάφους, οδηγώντας σε καλύτερη κατακράτηση νερού, αερισμό και πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από τα φυτά. Επιπλέον, η χρήση του μαλλιού προβάτου ως εδαφοβελτιωτικού είναι βιώσιμη, οικονομικά αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον. Αποτελεί υποπροϊόν της βιομηχανίας εκτροφής προβάτων, είναι φθηνό και η χρήση του μειώνει την ανάγκη για συνθετικά λιπάσματα που μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον.

 

Δίκτυο υποστήριξης έξυπνης γεωργίας

Το MACC σε συνεργασία με το δίκτυο INOFA και την Αμερικανική Γεωργική σχολή έχει αναπτύξει ένα δίκτυο παροχής καλλιεργητικών συμβουλών έξυπνης γεωργίας με τη χρήση της τεχνολογίας LoRaWAN. Το δίκτυο αυτό προσφέρει μια σειρά από οφέλη για τους αγρότες, όπως αυξημένες αποδόσεις καλλιεργειών, μειωμένο κόστος και βελτιωμένη λήψη αποφάσεων. Χρησιμοποιώντας συσκευές IoT, όπως αισθητήρες για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη των καλλιεργειών, οι αγρότες μπορούν να βελτιστοποιήσουν την άρδευση, τη λίπανση και άλλες πρακτικές για να αυξήσουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών. Παράλληλα μπορούν να μειώσουν το κόστος με την αυτοματοποίηση εργασιών όπως η άρδευση και η λίπανση. Τέλος με τη χρήση της γεωργίας ακριβείας μπορούν να λειτουργούν προδραστικά για την αποτελεσματικότερη χρήση εισροών όπως τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα.

To Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής

H εταιρική του σύνθεση (48 εταίροι) αποτελεί έναν πρότυπο συνεργατικό σχηματισμό – cluster για τα ελληνικά δεδομένα, που πλαισιώνεται από στελέχη υψηλού επιπέδου εφαρμοσμένης τεχνογνωσίας και επιστημονικής κατάρτισης, εφαρμόζοντας καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια από την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται μέσα σε ερευνητικά εργαστήρια, τεχνολογικούς, επιχειρηματικούς φορείς, καθώς και σε παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Παράλληλα παρέχει τα διαγνωστικά εργαλεία και τις μεθόδους για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας, αυθεντικότητας και ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων διατροφής, νέους βιοδείκτες ποιότητας και αυθεντικότητας, νέες αναλυτικές μεθόδους ελέγχου της ασφάλειας τροφίμων, εφαρμογές βιοτεχνολογίας για την ανάπτυξη και υποστήριξη καινοτόμων αγροδιατροφικών προϊόντων και σύγχρονων βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής (καινοτόμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, βελτιωμένες διαδικασίες παραγωγής στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα) και αναπτύσσει κοινά project. 

Όλα αυτά συμβάλλουν στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού, σε επίπεδο προμηθειών, ανάπτυξης δικτύων διανομής, χρηματοδότησης τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, και ενσωμάτωσης των τεχνολογικών, εμπορικών και οργανωσιακών καινοτομιών στις επιχειρήσεις της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

 

Η ύπαρξη του Κέντρου ικανοτήτων αναμφισβήτητα ενεργοποιεί μια σειρά από ευκαιρίες για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, η εκμετάλλευση των οποίων θα τους προσδώσει διατηρήσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και δυνατότητα χάραξης επιχειρησιακής στρατηγικής με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και υπηρεσιών.

 

Μελλοντικά σχέδια  MACC

Στα μελλοντικά σχέδια του MACC περιλαμβάνονται πολλά νέα project όπως ενδεικτικά η βελτίωση των ιδιοτήτων του δέρματος, η ανάπτυξη νέων τεχνικών ανίχνευσης παθογόνων, η ανάπτυξη νέων προϊόντων από τα υποπροϊόντα επεξεργασία της ελιάς και των θερμοκηπίων, η δημιουργία τροφίμων με προσθετική μηχανική, η ενίσχυση της αναζωογονητικής γεωργίας, η δημιουργία νέων βιοδιασπώμενων προϊόντων συσκευασίας, η δημιουργία προϊόντων συσκευασίας με έξυπνες ιδιότητες, η αξιοποίηση της χαρουπιάς και των υποπροϊόντων του χαρουπιού, η δημιουργία νέων σιτηρεσίων για τα ζώα, η ταυτοποίηση παραδοσιακών φυλών προβάτων, δημιουργία βιοδιεγερτών καθώς και αρκετά άλλα αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες

 

 

Γνωρίστε καλύτερο το  Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής
Το Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC) είναι ένας οργανισμός έντασης γνώσης που συγκεντρώνει 48 εταίρους από διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων του ακαδημαϊκού χώρου, της βιομηχανίας, των δημόσιων αρχών και της κοινωνίας. Αυτή η ποικιλόμορφη εκπροσώπηση των εταίρων επιτρέπει στο MACC να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της τετραπλής έλικας ανάπτυξης, καθώς είναι σε θέση να προωθήσει τη συνεργασία και την καινοτομία μεταξύ διαφορετικών φορέων.

Όλοι οι εταίροι του MACC σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον αγροδιατροφικό τομέα, με τεχνογνωσία σε τομείς όπως ο πρωτογενής τομέας, η παραγωγή και η διανομή τροφίμων, οι προμήθειες, τα πλαστικά, τα συστήματα IoT και οι αισθητήρες. Στόχος του οργανισμού είναι να στηρίξει τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα παρέχοντάς τους μια σειρά υπηρεσιών, όπως η μεταφορά τεχνολογίας, η υποστήριξη για την εισαγωγή και χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, η δικτύωση των επιχειρήσεων και η επίλυση προβλημάτων των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων μέσω της καινοτομίας σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Επιπλέον, το MACC υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον αγροδιατροφικό τομέα και συμβάλλει στην εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της γνώσης που παράγουν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα ερευνητικά κέντρα. Το προσωπικό του οργανισμού είναι άρτια καταρτισμένο στην τεχνολογία και την επιστήμη και όλες οι δραστηριότητές του υποστηρίζονται από εμπειρογνώμονες σε επιστημονικά, τεχνολογικά, επιχειρηματικά, οικονομικά και παραγωγικά μοντέλα.

Στους στόχους του MACC περιλαμβάνονται ο εντοπισμός των αναγκών των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, η εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης στην επιστήμη και τη μηχανική, η διεξαγωγή έρευνας αγοράς και καταναλωτών, η παροχή διαφόρων τύπων μετρήσεων και αναλύσεων και η παροχή υπηρεσιών συμβούλων διαχείρισης. Ο οργανισμός παρέχει επίσης εκπαίδευση και κατάρτιση για το προσωπικό των επιχειρήσεων, διοργανώνει εργαστήρια, συνέδρια και εκδηλώσεις και συμμετέχει σε εθνικές και ευρωπαϊκές δράσεις καινοτομίας.

Συνοπτικά, το Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC) είναι ένας οργανισμός που συγκεντρώνει 48 εταίρους από διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας, με εξειδίκευση στον αγροδιατροφικό τομέα. Στόχος του είναι να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, παρέχοντάς τους μια σειρά από υπηρεσίες, όπως η μεταφορά τεχνολογίας, η υποστήριξη για την εισαγωγή και χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, η δικτύωση των επιχειρήσεων και η επίλυση προβλημάτων των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων μέσω της καινοτομίας σε προϊόντα και υπηρεσίες.

 

Εταίροι του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)

Επιχειρήσεις

 • ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ xalkiadakis.gr
 • ΕΤΑΜ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, etam.gr
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ Α.Ε, easm.gr
 • NETMECHANICS ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΟΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, netmechanics.gr
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, agrunion.gr
 • ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, biolabcrete.gr
 • ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΙΚΕ, renierisoliveoil.gr
 • ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, plastikakritis.com
 • ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, infomen.gr
 • ΑΓΡΟΦΙΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 • ONMEDIA DIGITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, onmedia.gr
 • AΛIKON ΧΗΜΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, alikon.gr
 • ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗ (Α.Β.Ε.Α.), abea.gr
 • ΚΟΥΒΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, cretachem.gr
 • ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, karatzis.gr
 • ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ, specialnet-store.gr
 • ΒΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, get3d.gr
 • ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
 • BEE GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, bee.gr
 • ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, anelixisc.gr
 • ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, mills.gr
 • CADMION OE, cadmion.gr
 • ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ,
 • ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε., ag-advisors.com
 • ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗ & ΣΙΑ ΕΕ, oecon.gr
 • ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΕ, www.grafotehniki.gr/
 • ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, www.drone-services.gr
 • INTERNET OF FOOD ALLIANCE SUPPORT OFFICE Ι.Κ.Ε., inofa.gr
 • ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ Κ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, https://kopidakis.com
 • ΑΦΟΙ ΧΙΩΤΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , https://www.hiotakis.eu
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΩΝ Α.Ε., https://www.bioxym.gr
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
 • TUV ΕΛΛΑΣ (TUV NORD) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, tuv-nord.com

Ερευνητικοί – Εκπαιδευτικοί φορείς

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, uoc.gr
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, hmu.gr
 • ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, forth.gr
 • ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ, maich.gr
 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, stepc.gr
 • ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, www.afs.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, katartisi.gr

Αναπτυξιακοί φορείς

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε, panetaik.gr
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ebeh.gr
 • ΠΡΑΟΥΝΤ ΦΑΡΜ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΙΚΕ, proudfarm.gr
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ ποιότητα Plus, poiotitaplus.gr/i-koinsep
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ, epimenides.gr
 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. ΑΕ), www.etanap.gr
 • ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, agrocrete.com
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ploigos-ea.gr

Αν έχετε κάποια ιστορία καινοτομίας για την ομάδα σας, την επιχείρησή σας ή το εργαστήριό σας για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία και επιθυμείτε να συμπεριληφθεί στην ενότητα Innovation Stories του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, επικοινωνήστε μαζί μας

Μοιραστείτε το