Όροι & Προϋποθέσεις Hackathon 2023 – Μαραθώνιος Καινοτομίας «Αρτέμης Σαϊτάκης»

Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης

Εισαγωγή

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας (στο εξής Hackathon) αποτελεί δράση του έργου «Δράσεις ακαδημαϊκής καινοτομίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» που υλοποιείται με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστήμιου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης.

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση, δικτύωση και επιβράβευση ιδεών, προτάσεων και εφαρμογών που συμβάλλουν στην καινοτόμο επίλυση προβλημάτων της Περιφέρειας Κρήτης μέσω της κινητοποίησης του δημιουργικού ανθρώπινου κεφάλαιού των ΑΕΙ και των ερευνητικών κέντρων της Κρήτης.

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας διοργανώνεται στην μνήμη του Αρτέμη Σαϊτάκη, επί σειρά ετών Διευθυντή του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Το Hackathon του έργου «Δράσεις ακαδημαϊκής καινοτομίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» (στο εξής Έργο), διέπεται από τους παρόντες όρους. Η συμμετοχή στο Hackathon με οποιοδήποτε ρόλο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, η δε αποδοχή τους αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας της συμμετοχής έκαστου συμμετέχοντος. Σε περίπτωση διαφωνίας με μέρος ή το σύνολο των όρων του Hackathon, καλείστε να μην συμμετέχετε σε αυτόν.

 

 

Κατηγορίες Συμμετεχόντων στο Hackathon

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κατηγορίες συμμετεχόντων στο Hackathon καθώς και ο ρόλος τους:

 

Οργανωτική Επιτροπή (Ομάδα Διοργάνωσης)

Η Οργανωτική Επιτροπή του Hackathon αποτελείται από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των ακαδημαϊκών/ ερευνητικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Έργο και από ένα στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης. Ο ρόλος της είναι να:

 • φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή του Hackathon
 • ορίζει τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής
 • συντονίζει τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης και συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων

 

Ομάδες που διαγωνίζονται (Project teams)

 • Οι ομάδες αποτελούνται από δύο (2) έως και πέντε (5) άτομα.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στις ομάδες του Hackathon έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 ετών και άνω.
 • Οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο Hackathon μπορεί να αποτελούνται από ερευνητές ή φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς) ενός ή περισσότερων ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων, στελέχη επιχειρήσεων ή κάθε ενδιαφερόμενο.
 • Ένα πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μια (1) ομάδες.
 • Η σύσταση της ομάδα δηλώνεται σε ηλεκτρονική φόρμα πριν την έναρξη του Hackathon έως και μια εβδομάδα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής (βλ. παρακάτω).
 • Οι ομάδες συμμετέχουν με την υποβολή, τεκμηρίωση και παρουσίαση μιας καινοτόμου ιδέας η οποία απαντά σε προβληματική / θέμα που θα τεθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του Hackathon.
 • Οι ομάδες έχουν φυσική παρουσία στον χώρο διοργάνωσης του Hackathon.

 

Κριτική επιτροπή

H Κριτική Επιτροπή του Hackathon θα αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη.

 • Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή του Hackathon.
 • Στην Κριτική Επιτροπή δεν συμμετέχουν οι μέντορες των διαγωνιζόμενων ομάδων.
 • Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής θα αξιολογούν ανεξάρτητα τις ομάδες που διαγωνίζονται με βάση φόρμα σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στη συνέχεια.
 • Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής δεν συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία και δεν σχετίζονται με τους διαγωνιζομένους

 

Μέντορες

 • Είναι πρόσωπα με επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή εμπειρία, τα οποία έχουν ήδη επιλεγεί και ενταχθεί στο Μητρώο Μεντόρων της Περιφέρειας Κρήτης.
 • Καθοδηγούν τους συμμετέχοντες συμβουλευτικά.
 • Η επιλογή μεντόρων για τις ομάδες οριστικοποιείται στην έναρξη του Hackathon.
 • Δε συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.

 

Θεματολογία Hackathon

Η θεματολογία του Hackathon θα είναι σχετική με τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτης, όπως αυτές αποτυπώνονται στη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027».

Η θεματολογία του Hackathon για το 2023 επιλέγεται να είναι στον Τομέα της Υγείας / Ευεξίας. Πιο συγκεκριμένα, το θέμα στο οποίο οι Ομάδες καλούνται να αναπτύξουν μια καινοτόμο ιδέα είναι:

 

Καινοτόμες ιδέες για την ανάπτυξη βιώσιμων υπηρεσιών / προϊόντων στον τομέα της Υγείας/ Ευεξίας

 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιοχές, χωρίς να αποκλείονται και άλλες ιδέες / περιοχές:

 • Ιδέες/ Εφαρμογές που βασίζονται σε emerging (αναδυόμενες) τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον τομέα Υγείας/ Ευεξίας (π.χ. νανοτεχνολογία)
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που αφορούν στην αλυσίδα προϊόντων και υπηρεσιών του τομέα υγείας/ ευεξίας.
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που αξιοποιούν τα μεγάλα δεδομένα, το internet of things, την τεχνητή νοημοσύνη τα πληροφορικά συστήματα και άλλες εφαρμογές από το πεδίο των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που αφορούν νέα μοντέλα συνεργασίας (π.χ. clusters)
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που σχετίζονται με τη σύνδεση του άλλων τομέων της Κρήτης με τον τομέα Υγείας/ Ευεξίας
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που σχετίζονται με τεχνολογίες που διευκολύνουν τη μετάβαση του τομέας Υγείας/ Ευεξίας σε κλιματικά ουδέτερες και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που ενισχύουν την αποτελεσματική οργάνωση και προώθηση υπηρεσιών υγείας/ ευεξίας

 

Τρόπος Διεξαγωγής Hackathon

Το Hackathon θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Innodays-Crete 2023 της Περιφέρειας Κρήτης. Για τις ανάγκες του Hackathon θα δεσμευτούν οι κατάλληλοι χώροι και ο εξοπλισμός σε συνεργασία της Οργανωτικής Επιτροπής με την Περιφέρεια Κρήτης.

Συνοπτικά, τα στάδια διεξαγωγής του Hackathon είναι:

 

Δήλωση Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενες Ομάδες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή σε Ηλεκτρονική Φόρμα Συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης και να προετοιμάζουν την ιδέα τους. Σε αυτό το στάδιο:

 • Στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής θα καταγράφονται τα ονόματα των μελών των ομάδων και οι ιδιότητά τους και θα ορίζεται ένας επικεφαλής για κάθε Ομάδα.
 • Οι Ομάδες θα μπορούν να παρακολουθήσουν το υλικό της δράσης των Διαλέξεων του Έργου «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης», το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης.
 • Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, οι Ομάδες θα μπορούν να λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό από τη Οργανωτική Επιτροπή για το Hackathon. Επίσης θα εξεταστεί η δυνατότητα πραγματοποίησης ενός διαδικτυακού σεμιναρίου από τους μέντορες του προγράμματος σε εργαλεία όπως ο επιχειρηματικός καμβάς.

Η ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής για το Hackathon θα είναι ανοικτή έως και την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023.

 

Διεξαγωγή Hackathon

 • Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023: Κατά την πρώτη ημέρα διεξαγωγής του Hackathon, θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης οι ακόλουθες διαδικασίες:
  • Προσέλευση / εγγραφές
  • Παρουσίαση Έργου και Σκοπού του Hackathon – Οδηγίες προς τις Ομάδες
  • Επιλογή μεντόρων για τις ομάδες
  • Συνεργασία των ομάδων και των μεντόρων για την οριστικοποίηση της ιδέας και την προετοιμασία της παρουσίασής της
 • Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023: Κατά την δεύτερη ημέρα διεξαγωγής του Hackathon, θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης οι ακόλουθες διαδικασίες:
  • Παρουσιάσεις και υποστήριξη των Ιδεών των Ομάδων στην Κριτική Επιτροπή (έως 10 λεπτά κάθε παρουσίαση, η οποία θα έχει τη φιλοσοφία/ δομή του επιχειρηματικού καμβά)
  • Αξιολόγηση των Ιδεών από την Κριτική Επιτροπή
  • Βράβευση – Τελετή Λήξης

Το τελικό πρόγραμμα του Hackathon θα καθοριστεί με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων Ομάδων και τις προδιαγραφές της εκδήλωσης καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης.

 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης των Ιδεών / Ομάδων

Οι ιδέες των Ομάδων που θα συμμετέχουν στο Hackathon, θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή. Η αξιολόγηση των ιδεών θα πραγματοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Πρωτοτυπία ιδέας
 2. Ωριμότητα ιδέας
 3. Βιωσιμότητα ιδέας
 4. Συνάφεια/Αντίκτυπος σε RIS3
 5. Παρουσίαση ιδέας

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής θα αξιολογούν ανεξάρτητα τις Ομάδες που διαγωνίζονται με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Κάθε κριτήριο θα βαθμολογείται σε κλίμακα 1 έως 10, με 10 να είναι το άριστα. Από το άθροισμα των βαθμολογιών των κριτηρίων κάθε μέλους της Κριτικής Επιτροπής, θα προκύπτει ο συνολικός βαθμός (σκορ) για κάθε ιδέα.

Για την αξιολόγηση των προτάσεων, η επιτροπή αξιολόγησης ενδέχεται να προσδώσει βαρύτητες στις διαστάσεις της αξιολόγησης, οι οποίες θα ανακοινωθούν κατά την έναρξη του Hackathon.

 

 

Βραβεία

Όλες οι συμμετέχουσες ομάδες στο Hackathon θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

Στις τρεις πρώτες στη συνολική βαθμολογία Ομάδες, θα δοθούν τρία (3) χρηματικά βραβεία/ έπαθλα. Το σχήμα της βράβευσης έχει ως εξής:

 • Πρώτη Θέση: 2500€
 • Δεύτερη Θέση: 1000€
 • Τρίτη Θέση: 500€

Τα ποσά θα αποδοθούν στον/ στην Επικεφαλής κάθε Ομάδας μέσω διαδικασίας από τον ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, όπως προβλέπεται στην Προγραμματική Σύμβαση του Έργου. Τα μέλη των Ομάδων χρειάζεται να έχουν δηλώσει ότι δέχονται τον/ την Επικεφαλής της Ομάδας ως τον εκπρόσωπό της για τη διαδικασία παροχής του επάθλου από τον ΕΛΚΕ και ότι είναι ο/η μοναδική υπεύθυνος/-η για τον επιμερισμό του χρηματικού επάθλου στα μέλη της Ομάδας.

Η διαδικασία χορήγησης του επάθλου θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς του ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ενδέχεται να υπάρξουν νόμιμες κρατήσεις ή άλλοι περιορισμοί που απορρέουν από τη νομοθεσία.

 

 

Λοιποί Όροι

 • Αποκλείεται η συμμετοχή συμμετέχοντος με υλοποίηση ή περιεχόμενο που παραβιάζει την εν γένει νομοθεσία και δικαιώματα τρίτων προσώπων (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, προσβολή προσωπικότητας, έρευνα με χυδαίο, προσβλητικό, δυσφημιστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο, έρευνα που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, έρευνα που παραβιάζει οποιουδήποτε είδους απόρρητο κτλ.)
 • Αποκλείεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό συμμετέχοντος που παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε όρο από τους παρόντες ή έρχεται σε αντίθεση με οποιαδήποτε εν γένει διάταξη της ελληνικής νομοθεσίας
 • Πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα: Οι συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
 • Προσωπικά δεδομένα: H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Hackathon υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών. Η συλλογή όλων των δεδομένων των συμμετεχόντων στο έργο «Δράσεις ακαδημαϊκής καινοτομίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνονται κατά την υλοποίηση του έργου αυτού, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και το ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του.
 • Οι Διοργανωτές (Οργανωτική Επιτροπή) δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Hackathon να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα (π.χ. ταυτότητα) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, οι Διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
 • Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Hackathon δε θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση
 • Τυχόν κόστος προετοιμασίας κάθε είδους υλοποίησης επιβαρύνει αποκλειστικά τους Συμμετέχοντες
 • Η συμμετοχή στο Hackathon σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής.
 • Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώριση συμμετοχής και υποβολή της συμμετοχής τους στο σύστημά της.
 • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς και αναιτιολογήτως τους όρους του Διαγωνισμού εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο χωρίς να απαιτείται προς τούτο οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση των συμμετεχόντων.
 • Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια του Ηρακλείου.
ΦΥΤΩΡΙΟ