Όροι & Προϋποθέσεις Hackathon – Μαραθώνιος Καινοτομίας «Αρτέμης Σαϊτάκης»

Εισαγωγή

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας (στο εξής Hackathon) αποτελεί δράση του έργου «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» που υλοποιείται με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστήμιου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης.

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση, δικτύωση και επιβράβευση ιδεών, προτάσεων και εφαρμογών που συμβάλλουν στην καινοτόμο επίλυση προβλημάτων της Περιφέρειας Κρήτης μέσω της κινητοποίησης του δημιουργικού ανθρώπινου κεφάλαιού των ΑΕΙ και των ερευνητικών κέντρων της Κρήτης.

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας διοργανώνεται στην μνήμη του Αρτέμη Σαϊτάκη, επί σειρά ετών Διευθυντή του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Το Hackathon του έργου «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» (στο εξής Έργο), διέπεται από τους παρόντες όρους. Η συμμετοχή στο Hackathon με οποιοδήποτε ρόλο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, η δε αποδοχή τους αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας της συμμετοχής έκαστου συμμετέχοντος. Σε περίπτωση διαφωνίας με μέρος ή το σύνολο των όρων του Hackathon, καλείστε να μην συμμετέχετε σε αυτόν.

Κατηγορίες Συμμετεχόντων στο Hackathon

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κατηγορίες συμμετεχόντων στο Hackathon καθώς και ο ρόλος τους:

Διοργανώτρια (Οργανωτική επιτροπή – Ομάδα Διοργάνωσης)

Διοργανώτρια επιτροπή του Hackathon ορίζεται η Συντονιστική Επιτροπή του Έργου και ο ρόλος της είναι να:

 • φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή του Hackathon
 • ορίζει τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής
 • συντονίζει τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης και συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων

Ομάδες που διαγωνίζονται (Project teams)

 • Οι ομάδες αποτελούνται από δύο (2) έως και πέντε (5) άτομα.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στις ομάδες του Hackathon έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 ετών και άνω.
 • Οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο Hackathon μπορεί να αποτελούνται από φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς) ενός ή περισσότερων ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων, στελέχη επιχειρήσεων ή κάθε ενδιαφερόμενο.
 • Ένα πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μια (1) ομάδες.
 • Η σύσταση της ομάδα δηλώνεται σε ηλεκτρονική φόρμα πριν την έναρξη του Hackathon έως και τις 15 Νοεμβρίου 2022 και όπως ορίζεται από τις ανακοινώσεις της Διοργανώτριας.
 • Οι ομάδες συμμετέχουν με την υποβολή, τεκμηρίωση και παρουσίαση μιας καινοτόμου ιδέας η οποία απαντά σε προβληματική / θέμα που έχει τεθεί από τη Διοργανώτρια (βλ. παρακάτω).
 • Οι ομάδες έχουν φυσική παρουσία στον χώρο διοργάνωσης του Hackathon (Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, Γούρνες, Γούβες Ηρακλείου).

Κριτική επιτροπή

H Κριτική Επιτροπή του Hackathon αποτελείται από επτά (7) μέλη.

 • Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Έργου.
 • Στην κριτική επιτροπή δεν συμμετέχουν οι μέντορες των διαγωνιζόμενων ομάδων.
 • Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής θα αξιολογήσουν ανεξάρτητα τις ομάδες που διαγωνίζονται με βάση φόρμα, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στη συνέχεια.
 • Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής δεν συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία και δεν σχετίζονται με τους διαγωνιζομένους.

Μέντορες

 • Είναι πρόσωπα με επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή εμπειρία, τα οποία έχουν ήδη επιλεγεί και ενταχθεί στο Μητρώο Μεντόρων της Περιφέρειας Κρήτης.
 • Καθοδηγούν τους συμμετέχοντες συμβουλευτικά.
 • Η επιλογή μεντόρων για τις ομάδες οριστικοποιείται στην έναρξη του Hackathon.
 • Δε συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.

 

Θεματολογία Hackathon

Η θεματολογία του Hackathon είναι σχετική με τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτης, όπως αυτές αποτυπώνονται στη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027».

Η θεματολογία του Hackathon για το 2022 επιλέγεται να είναι στον Τομέα της Βιώσιμης Αγροδιατροφής. Πιο συγκεκριμένα, το θέμα στο οποίο οι Ομάδες καλούνται να αναπτύξουν μια καινοτόμο ιδέα είναι:

Καινοτόμες ιδέες για την ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών στην παραγωγή και προώθηση του ελαιολάδου και του χαρουπιού της Κρήτης

 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιοχές, χωρίς να αποκλείονται και άλλες ιδέες / περιοχές:

 • Ιδέες/ Εφαρμογές που βασίζονται σε emerging (αναδυόμενες) τεχνολογίες παραγωγής (π.χ. γεωργία ακρίβειας, κυτταρική γεωργία)
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που αφορούν στην αλυσίδα προϊόντων και υπηρεσιών του αγροδιατροφικού τομέα .
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που αξιοποιούν τα μεγάλα δεδομένα, το internet of things, την τεχνητή νοημοσύνη τα πληροφορικά συστήματα και άλλες εφαρμογές από το πεδίο των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που αφορούν την κυκλική γεωργία / κυκλική οικονομία
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που αφορούν νέα μοντέλα συνεργασίας (π.χ. clusters)
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που σχετίζονται με τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα της Κρήτης με τον Τουρισμό και τη μεταποίηση
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που σχετίζονται με τεχνολογίες που διευκολύνουν τη μετάβαση στην κλιματικά ουδέτερη και φιλική προς το περιβάλλον γεωργία,
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που ενισχύουν την αποτελεσματική επεξεργασία και χρήση πόρων (ειδικά νερό και έδαφος)
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που ενθαρρύνουν την ανάκτηση και αξιοποίηση παραπροϊόντων και υλικών από απόβλητα στη διαδικασία παραγωγής.

 

Τρόπος Διεξαγωγής Hackathon

Το Hackathon θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης InnoDays-Crete 2022 της Περιφέρειας Κρήτης. Για τις ανάγκες του Hackathon θα δεσμευτούν οι κατάλληλοι χώροι και ο εξοπλισμός σε συνεργασία της Διοργανώτριας με την Περιφέρεια Κρήτης.

Δήλωση Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενες Ομάδες οφείλουν να δηλώσουν συμμετοχή σε Ηλεκτρονική Φόρμα Συμμετοχής και να προετοιμάζουν την ιδέα τους. Σε αυτό το στάδιο:

 • Στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής θα καταγράφονται τα ονόματα των μελών των ομάδων και οι ιδιότητά τους και θα ορίζεται ένας επικεφαλής για κάθε Ομάδα.
 • Οι Ομάδες θα μπορούν να παρακολουθήσουν το υλικό της δράσης των Διαλέξεων του Έργου, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης (https://ibo.crete.gov.gr/yliko-fytorio-idewn/).
 • Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, οι Ομάδες θα μπορούν να λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό από τη Διοργανώτρια για το Hackathon. Επίσης ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ένα διαδικτυακό σεμινάριο από τους μέντορες του προγράμματος σε εργαλεία όπως ο επιχειρηματικός καμβάς.

Η ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής για το Hackathon θα είναι ανοικτή έως και την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2022.

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Εκδήλωσης

 • Σάββατο 26 Νοεμβρίου: Κατά την πρώτη ημέρα διεξαγωγής του Hackathon, θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης οι ακόλουθες διαδικασίες:
  • Προσέλευση / εγγραφές
  • Παρουσίαση Έργου και Σκοπού του Hackathon – Οδηγίες προς τις Ομάδες
  • Επιλογή μεντόρων για τις ομάδες
  • Συνεργασία των ομάδων και των μεντόρων για την οριστικοποίηση της ιδέας και την προετοιμασία της παρουσίασής της
 • Κυριακή 27 Νοεμβρίου: Κατά την δεύτερη ημέρα διεξαγωγής του Hackathon, θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης οι ακόλουθες διαδικασίες:
  • Παρουσιάσεις και υποστήριξη των Ιδεών των Ομάδων στην Κριτική Επιτροπή (έως 10 λεπτά κάθε παρουσίαση, η οποία θα έχει τη φιλοσοφία/ δομή του επιχειρηματικού καμβά)
  • Αξιολόγηση των Ιδεών από την Κριτική Επιτροπή
  • Βράβευση – Τελετή Λήξης

Το τελικό πρόγραμμα του Hackathon θα καθοριστεί με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων Ομάδων και τις προδιαγραφές της εκδήλωσης καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Κριτήρια Αξιολόγησης των Ιδεών / Ομάδων

Οι ιδέες των Ομάδων που θα συμμετέχουν στο Hackathon, θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή. Η αξιολόγηση των ιδεών θα πραγματοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Πρωτοτυπία ιδέας
 2. Ωριμότητα ιδέας
 3. Βιωσιμότητα ιδέας
 4. Συνάφεια/Αντίκτυπος σε RIS3
 5. Παρουσίαση ιδέας

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής θα αξιολογήσουν ανεξάρτητα τις Ομάδες που διαγωνίζονται με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Κάθε κριτήριο θα βαθμολογείται σε κλίμακα 1 έως 10, με 10 να είναι το άριστα. Από το άθροισμα των βαθμολογιών των κριτηρίων κάθε μέλους της Κριτικής Επιτροπής, θα προκύπτει ο συνολικός βαθμός (σκορ) για κάθε ιδέα.

Για την αξιολόγηση των προτάσεων, η επιτροπή αξιολόγησης ενδέχεται να προσδώσει βαρύτητες στις διαστάσεις της αξιολόγησης, οι οποίες θα ανακοινωθούν κατά την έναρξη του Hackathon.

 

Βραβεία

Όλες οι συμμετέχουσες ομάδες στο Hackathon θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

Στις τρεις πρώτες στη συνολική βαθμολογία Ομάδες, θα δοθούν τρία (3) χρηματικά βραβεία/ έπαθλα. Το σχήμα της βράβευσης έχει ως εξής:

 • Πρώτη Θέση: 2000€
 • Δεύτερη Θέση: 850€
 • Τρίτη Θέση: 400€

Τα ποσά θα αποδοθούν στον/ στην Επικεφαλής κάθε Ομάδας μέσω διαδικασίας από τον ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, όπως προβλέπεται στην Προγραμματική Σύμβαση του Έργου. Τα μέλη των Ομάδων χρειάζεται να έχουν δηλώσει ότι δέχονται τον/ την Επικεφαλής της Ομάδας ως τον εκπρόσωπό της για τη διαδικασία παροχής του επάθλου από τον ΕΛΚΕ και ότι είναι ο/η μοναδική υπεύθυνος/-η για τον επιμερισμό του χρηματικού επάθλου στα μέλη της Ομάδας.

Η διαδικασία χορήγησης του επάθλου θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς του ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ενδέχεται να υπάρξουν νόμιμες κρατήσεις ή άλλοι περιορισμοί που απορρέουν από τη νομοθεσία.

 

Λοιποί Όροι

 • Αποκλείεται η συμμετοχή συμμετέχοντος με υλοποίηση ή περιεχόμενο που παραβιάζει την εν γένει νομοθεσία και δικαιώματα τρίτων προσώπων (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, προσβολή προσωπικότητας, έρευνα με χυδαίο, προσβλητικό, δυσφημιστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο, έρευνα που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, έρευνα που παραβιάζει οποιουδήποτε είδους απόρρητο κτλ.).
 • Αποκλείεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό συμμετέχοντος που παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε όρο από τους παρόντες ή έρχεται σε αντίθεση με οποιαδήποτε εν γένει διάταξη της ελληνικής νομοθεσίας.
 • Πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα: Οι συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
 • Δήλωση Εμπιστευτικότητας: Με την αποδοχή των όρων, οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με όποια ευαίσθητα στοιχεία ή πληροφορίες ή υλικό που θα περιέλθει στη γνώση τους στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο Hackathon. Ως εμπιστευτικό και απόρρητο θεωρείται κάθε στοιχείο, τεχνική / εμπορική πληροφορία, σχέδια, μελέτες, δεδομένα, θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και γενικά όλες οι πληροφορίες που παρέχονται. Σε περίπτωση αμφιβολίας, όλες οι πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση μου θεωρούνται άκρως εμπιστευτικές. Η εμπιστευτικότητα της κάθε πληροφορίας δεν επηρεάζεται από το εάν αυτή περιήλθε σε γνώση μου προφορικά, εγγράφως, ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 • Προσωπικά δεδομένα: H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Hackathon υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών. Η συλλογή όλων των δεδομένων των συμμετεχόντων στο έργο «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνονται κατά την υλοποίηση του έργου αυτού, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και το ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του.
 • Οι Διοργανωτές δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Hackathon να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα (π.χ. ταυτότητα) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, οι Διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
 • Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Hackathon δε θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση
 • Τυχόν κόστος προετοιμασίας κάθε είδους υλοποίησης επιβαρύνει αποκλειστικά τους Συμμετέχοντες
 • Η συμμετοχή στο Hackathon σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής.
 • Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώριση συμμετοχής και υποβολή της συμμετοχής τους στο σύστημά της.
 • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς και αναιτιολογήτως τους όρους του Διαγωνισμού εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο χωρίς να απαιτείται προς τούτο οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση των συμμετεχόντων.
 • Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια του Ηρακλείου.
ΦΥΤΩΡΙΟ