Καινοτομία (Innovation)

Μια Καινοτομία είναι ένα νέο ή βελτιωμένο προϊόν ή διαδικασία (ή συνδυασμός των δυο) που διαφέρει σημαντικά από προηγούμενα προϊόντα ή διαδικασίες της μονάδας και που έγινε διαθέσιμο σε πιθανούς χρήστες (προϊόν) ή χρησιμοποιήθηκε από τη μονάδα (διαδικασία). Φυσικά, η καινοτομία μπορεί να λαμβάνει ποικίλες μορφές. Οι βασικότερες κατηγοριοποιήσεις της καινοτομίας είναι:

 • Καινοτομία Προϊόντος (ή Υπηρεσίας)
 • Καινοτομία Διαδικασίας
 • Τεχνολογική και μη-Τεχνολογική Καινοτομία
 • Οργανωτική – Διαχειριστική Καινοτομία
 • Τεχνική Καινοτομία
 • Ριζική Καινοτομία
 • Σταδιακή Καινοτομία
 • Ανοικτή Καινοτομία
 • Κλειστή Καινοτομία
 • Πράσινη Καινοτομία
 • Περιβαλλοντική Καινοτομία
 • Κοινωνική Καινοτομία