e-παιθρος: Tεχνολογική πλατφόρμα – ψηφιακή νησίδα ανακάλυψης, αναβάθμισης & προώθησης, καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών Τουρισμού Υπαίθρου

Το Δίκτυο Υποστήριξης Τουρισμού Υπαίθρου e-παιθρος εντάχθηκε στην 1η πρόσκληση Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας – Φορέας Αρωγός, και στον Ειδικό Στόχο που αφορά «Αύξηση Επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση». Το υπόβαθρό εστιάζει στην ανάγκη ενίσχυσης της Τεχνολογικής Υποδομής των ΜΜΕ, μέσα από επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, προκειμένου να εισαχθούν καινοτόμες μέθοδοι και πρακτικές προώθησης και προβολής των τουριστικών προϊόντων και  υπηρεσιών. Το δίκτυο προέκυψε μέσα από τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς, όπου οι  επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα συμμετοχής τους σε δίκτυα (clusters) προκειμένου να δημιουργήσουν νέα δεδομένα, ισχυρά, ανταγωνιστικά και βιώσιμα.

Πρακτικά το e-παιθρος, αποτελεί ένα άτυπο συνεργατικό σχηματισμό, που σκοπό έχει την δικτύωση, ενδυνάμωση και υποστήριξη των επιχειρήσεων-μελών του, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και υιοθετώντας – αφομοιώνοντας την καινοτομία, ως έννοια και διαδικασία, ώστε να υπηρετήσει τον τουρισμό της υπαίθρου, στο πλαίσιο μίας ολιστικής προσέγγισης και αντίληψης.

Η Καινοτομία

Η καινοτομία αφορά στη δημιουργία cluster επιχειρήσεων που αφορούν στον Τουρισμό Υπαίθρου, μέσω της χρήσης Tεχνολογικής Πλατφόρμας – ψηφιακής νησίδας, συνδεσιμότητας με Φορέα Αρωγό την εταιρεία Συμβούλων ΕΤΑΜ ΑΕ. Η τεχνολογική πλατφόρμα – ψηφιακή νησίδα, επιδιώκει να ανακαλύψει, να αναβαθμίσει και να προωθήσει, ανταγωνιστικά και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Τουρισμού Υπαίθρου. Οι τελικοί χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-ΠΑΙΘΡΟΣ είναι τόσο τα μέλη του δικτύου (Β2Β), όσο και οι δυνητικοί επισκέπτες του κάθε προορισμού (B2C).

Σκοπός της B2B πλατφόρμας είναι η δημιουργία διαδικτυακού χώρου ο οποίος θα προσφέρει στα μέλη:

 • Στοχευμένη πληροφόρηση σε διάφορα θεματικά πεδία
 • Τεχνογνωσία και δυνατότητες εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία
 • Εργαλεία και υπηρεσίες για διαχείριση και ανάπτυξη υφιστάμενων υπηρεσιών
 • Επιλογές διασύνδεσης με άλλες επιχειρήσεις

 

Το Όραμα του e-παιθρος

Αποτελεσματικός και αξιόπιστος φορέας δικτύωσης & υποστήριξης του τουρισμού υπαίθρου σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με γνώμονα την τριπλή αειφορία (περιβαλλοντική – οικονομική – κοινωνική).

 

Οι δράσεις του e-παιθρος

 • Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση – Κατάρτιση
 • Έρευνες – Μελέτες
 • Δικτύωση – Συνέργειες
 • Καινοτομία
 • Εξωστρέφεια
 • Forum

JoInOuT

Το έργο με τίτλο «Σύμπραξη Καινοτόμων Δράσεων Τουρισμού Υπαίθρου – Joint Innovative Activities for Outdoor Tourism» και ακρωνύμιο «JoInOuT» εντάσσεται και αυτό στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ». Αποτελεί προέκταση και υποσύνολο του e-παιθρος και χρηματοδοτείται από την Γ.Γ.Ε.Κ. ως καινοτόμο ερευνητικό έργο που υπηρετεί την ιδέα, την φιλοσοφία και την στρατηγική του e-παιθρος. Έχει αμιγώς ερευνητικό χαρακτήρα και αφορά τεχνολογικές καινοτομίες στον τουριστικό κλάδο αλλά και νέα προϊόντα και υπηρεσίες που μεταβάλλουν και εμπλουτίζουν το περιεχόμενο της τουριστικής εμπειρίας, τροποποιούν τα επιχειρηματικά μοντέλα και συντελούν στην αναβάθμιση, εξέλιξη και ανταγωνιστικότητα του τουρισμού υπαίθρου στην Ελλάδα. Η Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η καινοτομία του JoInOuT

Η καινοτομία αφορά στην συμμετοχή επιχειρήσεων οι οποίες πραγματεύονται μελετούν και ερευνούν:

 • Την Διαλογική διεπαφή (chatbot) αναζήτησης πληροφοριών και προώθησης δραστηριοτήτων υπαίθρου με επίκεντρο τον τόπο-προορισμό.
 • Τον Μηχανισμό εξιδανικευμένης προώθησης δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο συνδυασμένων με υπηρεσίες ταξιδιού. Συνδυάζει δηλαδή τις υπηρεσίες αγοράς εισιτηρίων ταξιδιού με συμπληρωματική πληροφόρηση για προτάσεις μικρών τοπικών επιχειρήσεων που ταιριάζουν με το ιδιαίτερο προφίλ του ταξιδιώτη.
 • Την προσωπική Ηλεκτρονική κάρτα προορισμού που υποστηρίζει τη δυνατότητα δυναμικής σύνθεσης επιτρεπτών συνδυασμών περιεχομένων από τον ταξιδιώτη. Οι φορείς δραστηριοτήτων αποκτούν τη δυνατότητα ορισμού συνεργασιών με άλλους φορείς της επιλογής τους. Η κάρτα επισκέπτη είναι ηλεκτρονική και στηρίζεται στην υποδομή καινοτομίας blockchain ticketing, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την αναλυτική καταγραφή και αξιολόγηση όλων των συμμετεχόντων στην αλυσίδα που συνθέτουν το προϊόν.
 • Τον εμπλουτισμό πληροφόρησης για εκδρομές και περιηγήσεις με περιβαλλοντικά δεδομένα για επισκέπτες αλλά και διαχειριστές εκδρομών. Δημιουργείται δηλαδή μια ψηφιακή πλατφόρμα υψηλής χωρικής ανάλυσης με κλιματικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες, απαραίτητους για τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων από τους επισκέπτες και τους φορείς του εναλλακτικού τουρισμού.
 • Την εξ αποστάσεως εκπαίδευση επαγγελματιών αγροτουρισμού με καινοτόμα χαρακτηριστικά στη θεματολογία και στην μαθησιακή προσέγγιση. Οι βασικοί πυλώνες του περιλαμβάνουν αρχές φιλοξενίας στον τουρισμό υπαίθρου, αξιοποίηση της κρητικής υπαίθρου, ασφάλεια τροφίμων, υγεία και ασφάλεια εργαζομένων και πελατών, αξιοποίηση τεχνολογίας κα.
 • Το καινοτόμο Marketing και Branding με εφαρμογές διαχείρισης φήμης, αξιοποιώντας την ανάλυση συναισθημάτων και αιτιών που αποτυπώνονται με σχόλια και απόψεις στο διαδίκτυο. Η μεθοδολογία σχεδιασμού ολιστικής εικόνας πακέτου υπηρεσιών και εμπειριών (branding) που εκφράζει την υπόσχεση του brand με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον θα παραχθούν υπηρεσίες προβολής δραστηριοτήτων υπαίθρου με βάση γεωχωρικά δεδομένα τρέχουσας θέσης επιβατών οχημάτων και πεζώνκατά τη διαδρομή τους.
 • Τις καινοτόμες Μορφές Τουρισμού: Ψηφιακοί Νομάδες και Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας μέσω έρευνας χαρακτηριστικών προορισμών, προϋποθέσεων και συνθηκών για την προσέλκυση «ψηφιακών νομάδων» και επενδύσεων στον ιατρικό τουρισμό.
 • Τις υπηρεσίες Περιήγησης Γεωτουρισμού σε τοποθεσίες-χώρους ενδιαφέροντος αξιοποιώντας τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας σε Γεωπάρκα, καθώς και την πληροφόρηση και προτάσεις τοπικών επιχειρήσεων in situ ή στην φάση σχεδιασμού ταξιδιού.
 • Την πλατφόρμα λήψης αποφάσεων και επιχειρηματικής ευφυΐας, μέσω της οποίας συγκεντρώνονται, οπτικοποιούνται και διαμοιράζονται διαφορετικού τύπου δεδομένα για τον τουρισμό, τις υποδομές, τον πολιτισμό και για άλλα στοιχεία σχετικά με την ύπαιθρο της Κρήτης. Η πλατφόρμα φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο λήψης αποφάσεων για τις επιχειρήσεις ώστε να αναγνωρίζουν τα στοιχεία της περιοχής που δραστηριοποιούνται και να σχεδιάσουν τις δράσεις τους. Οι παραπάνω καινοτομίες συνθέτουν ένα «καλάθι» επιλογών για τις επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου διαμορφώνοντας έναν νέο πόλο καινοτόμου συνεργασίας, τεχνολογίας και γνώσης.

Το έργο JoInOuT στο σύνολό του, υιοθετεί τη φιλοσοφία και τους στόχους του e-παιθρος και παράλληλα λειτουργεί σε πλαίσιο/περιβάλλον το οποίο είναι βασισμένο στην οργανωτική καινοτομία, με αλλαγές στην εσωτερική δομή των μέσων και των μεθόδων συνεργασίας. Εστιάζει στην προοπτική και αποτελεσματικότητα με όρους απόδοσης και επίδοσης, διευκολύνοντας και ενισχύοντας τις συνεργασίες μεταξύ των μελών του. Κρίσιμος παράγοντας αποτελεί τόσο η συμμετοχή νέων επιχειρήσεων στο δίκτυο, όσο και η ενίσχυση της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας με πολλαπλασιαστικά και ορατά οφέλη και κυρίως η βελτίωση της ποιότητας και η υιοθέτηση νέων μεθόδων επιχειρησιακής αντίληψης και προοπτικής.

Συμπερασματικά, είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που δημιουργείται μία εντελώς νέα σε φιλοσοφία, αντίληψη και προσέγγιση επιχειρησιακή δομή, που θα έχει ρόλο πολλαπλασιαστή-επιταχυντή και στόχο, την προσαρμογή και υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών στον τουρισμό υπαίθρου. Έτσι, το e-παιθρος με την βοήθεια του JoInOuT, επιδιώκει να μετεξελιχθεί σε πρότυπη και καινοτόμο συνεργατική δομή εθνικής εμβέλειας, ώστε οι επιχειρήσεις μέλη (και όχι μόνο) που μέχρι σήμερα δεν είχαν εύκολη πρόσβαση στη γνώση, στην εφαρμογή και στην αξιοποίηση της καινοτομίας, θα την αποκτήσουν προς όφελος της βιώσιμης εξέλιξή τους.

Αν έχετε κάποια ιστορία καινοτομίας για την ομάδα σας, την επιχείρησή σας ή το εργαστήριό σας για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία και επιθυμείτε να συμπεριληφθεί στην ενότητα Innovation Stories του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, επικοινωνήστε μαζί μας

Μοιραστείτε το