Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Νομός:
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Διεύθυνση
ΣΙΑΤΙΣΤΑ, Νομός
Νομική μορφή
Ατομική Επιχείρηση, Έτος Ίδρυσης: 2013
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)