Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

100 MENTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(61.1) Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες  
Διεύθυνση
Ηρακλείου, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία,
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)