Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις ενταγμένες σε Αναπτυξιακό Νόμο

και Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Ευρωπαϊκά, Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Ηρακλείου, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Νομός Ηρακλείου
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Νομική μορφή
Ατομική Επιχείρηση, Έτος Ίδρυσης: 2012
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κλάδοι Δραστηριότητας
Πληροφορική
Δραστηριότητες NACE-2
(ΚΥΡΙΑ) 4-Ι-63.11 - Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες  
4-Ζ-46.51 - Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
4-Ι-62.01 - Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων  
4-Ι-62.02 - Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
4-Ι-62.03 - Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων  
Δραστηριότητες ΚΑΔ
(ΚΥΡΙΑ) 63111300 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
46511000 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
62011104 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
62020000 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
62023001 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
62023003 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
62031100 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ