Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις ενταγμένες σε Αναπτυξιακό Νόμο

και Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Ευρωπαϊκά, Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ηρακλείου, Ηράκλειο, Νομός Ηρακλείου
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2009
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Γνώση
Δραστηριότητες NACE-2
(ΚΥΡΙΑ) 4-Μ-70.22 - Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
4-Μ-69.20 - Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου? παροχή φορολογικών συμβουλών  
4-Μ-71.12 - Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
4-Μ-73.20 - Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις  
4-Ν-78.10 - Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως εργασίας  
4-Ν-82.30 - Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
Δραστηριότητες ΚΑΔ
(ΚΥΡΙΑ) 70221102 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΜΕΧΡΙ 30 ΑΤΟΜΑ
69200000 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ· ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
69202000 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
70221105 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
70221210 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
70221300 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
70221401 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
70221504 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
70221508 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
71121103 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
73201100 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
78100000 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
82301100 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
82301102 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Προϊόντα & Υπηρεσίες
COMPOLIVE (Κωδικός έργου: ΚΡΗΡ 3-0028773): Ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωργικής Αξιοποίησης Παραπροϊόντων Ελαιοκομίας ως Εδαφοβελτιωτικά με ακρωνύμιο COMPOLIVE (Κωδικός έργου: ΚΡΗΡ 3-0028773), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π Κρήτη 2014-2020. Αντικείμενο του CompOlive είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού προϊόντος – συστήματος διαχείρισης και εφαρμογής που περιλαμβάνει ανάπτυξη λογισμικού, υλικοτεχνικής υποδομής και υπηρεσιών. To CompOlive χρησιμοποιώντας εξελιγμένα προϊόντα τηλεπισκόπησης, καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνογνωσία στον χώρο της κομποστοποίησης, θα συνεισφέρει και επιτρέψει την αποτελεσματική επεξεργασία και αξιοποίηση των απορριπτόμενων υλικών της ελαιοπαραγωγής στον αγρό (on-farm).
Σκοπός Εταιρείας
Σκοπός Σκοπός της εταιρίας είναι: 1. Η παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για τη διαχείριση κινητών και ακινήτων αξιών, καθώς και για διάφορες μορφές επένδυσης. 2. Η παροχή Υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του ιδιωτικού, του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και του κοινωνικού τομέα, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά: I. Η παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου με σκοπό τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας τους, της επέκτασης ή διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων και των προϊόντων τους, της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων, της χρηματοοικονομικής τους διαχείρισης, της προώθησης των πωλήσεών τους, της αύξησης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους και της βελτίωσης της εικόνας τους στο επιχειρηματικό και το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον. II. Η εκπόνηση διαφόρων διαγνωστικών και τεχνικοοικονομικών μελετών, μετρήσεων και δημοσκοπήσεων για την αποδοχή των πολιτικών και του έργου τους ή των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν, στο καταναλωτικό κοινό, σε ειδικές ομάδες πληθυσμού ή στο ευρύτερο κοινό. III. Η εκπόνηση κάθε είδους μελετών ή επιχειρηματικών σχεδίων ίδρυσης, ανάπτυξης, αναδιάρθρωσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού με την αξιοποίηση αναπτυξιακών νόμων και προγραμμάτων ενισχύσεων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης η κατάθεση των επενδυτικών σχεδίων στις αναθέτουσες αρχές και τους φορείς υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων για λογαριασμό πελατών, καθώς και η παρακολούθηση υλοποίησης τους. IV. Η παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης για αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και δημοσίων προμηθειών, η προετοιμασία του φακέλου για υποβολή προτάσεων ή προσφορών, η εκπροσώπηση του πελάτη στις αναθέτουσες αρχές, η χρηματοοικονομική διαχείριση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων και των συμβάσεων που θα αναληφθούν. V. Η διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, εκδηλώσεων, παρουσιάσεων και εν γένει δραστηριοτήτων προβολής, προώθησης, διαφήμισης θεμάτων, προϊόντων, υπηρεσιών καθώς και φυσικών και νομικών προσώπων. VI. Η διοργάνωση κάθε είδους διαφημιστικών εκστρατειών. Η δημιουργία και τοποθέτηση διαφημίσεων σε εξωτερικούς χώρους. Η διανομή και παράδοση διαφημιστικού υλικού. Η ανάπτυξη διαφημιστικού προϊόντος και η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης με όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου και του Διαδικτύου ( internet). VII. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε συνεργασία με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. VIII. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιχειρησιακών συστημάτων ποιότητας και συστημάτων διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και ο σχεδιασμός κάθε σχεδίου διαχείρισης στον ευρύτερο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. IX. Η εξασφάλιση συνεργασίας με φορείς δημιουργίας προγραμμάτων λογισμικού και ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης κέντρων έρευνας και παροχής υπηρεσιών στον τομέα της ανάλυσης ποικίλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και η νόμιμη, βάσει ειδικής άδειας χρήσης, επιχειρηματική εκμετάλλευση αυτών των προγραμμάτων λογισμικού. X. Η παροχή οποιονδήποτε υπηρεσιών αντιπροσώπευσης εγχώριων και αλλοδαπών επενδυτικών οίκων, καθώς και διαμεσολάβησης σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. XI. Η εν γένει αντιπροσώπευση και παροχή υπηρεσιών σε εγχώρια και αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα. XII. Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων, τηλεπικοινωνιών και μέσων μαζικής ενημέρωσης και ενέργειας, καθώς και να ενεργεί ως ASP. 3. H ανάπτυξη συμβουλευτικών δραστηριοτήτων και συναφών εργασιών σχετικά με θέματα αγοραπωλησιών και εν γένει εκμετάλλευσης ακινήτων. Η διαμεσολάβηση για την αγορά, πώληση, ενοικίαση, ανέγερση και αξιοποίηση ακινήτων ( Real Estate). Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση παντός είδους ακινήτων και μηχανημάτων. 4. Η αντιπροσώπευση ειδών του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, μεσιτείες και λοιπές συναφείς δραστηριότητες. 5. Η παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε ανέργους, κοινωνικά ευπαθείς ή ευάλωτες ομάδες πληθυσμού για την ένταξη τους σε προγράμματα απασχόλησης ή την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. 6. Η επιμέλεια κειμένων, η παραγωγή, ο σχεδιασμός και η εκτύπωση κάθε είδους έντυπου ή ηλεκτρονικού μέσου προβολής η προώθησης, όπως χάρτες, οδηγοί, ενημερωτικά φυλλάδια, ιστοσελίδες, μέσα Κοινωνικής δικτύωσης κλπ 7) Η παρακολούθηση, η επίβλεψη και η υλοποίηση (διαχείριση έργου-project management) κάθε είδους τεχνικού, κατασκευαστικού ή άλλου έργου. 8) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικές με την εξοικονόμηση ενέργειας και η παροχή υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης για την εξοικονόμηση ενέργειας σε ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς. Για την επίτευξη, προώθηση και εξυπηρέτηση του σκοπού της, η εταιρεία δύναται να: α) Μετέρχεται οιοδήποτε πρόσφορο, ενδεικνυόμενο και νόμιμο μέσο, μέθοδο και τρόπο εφαρμογής. β) Προβαίνει στην απόκτηση και διάθεση οιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων. γ) Δημιουργεί, ιδρύει και λειτουργεί εκτός από υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία διαχειρίσεως οπουδήποτε εις την ημεδαπή και αλλοδαπή. δ) Γενικώς να μετέρχεται κάθε από τον νόμο επιτρεπόμενη δραστηριότητα προς υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων και σκοπών της, δι’ αναλήψεως, προγραμματισμού, εκτέλεσης και ανάθεσης ή ανάπτυξης κάθε εργασίας που είναι συναφής, παρόμοια, παρεμφερής ή σχετική με όλες τις ως άνω εκτιθέμενες. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: - Να ιδρύει εταιρείες παντός τύπου στο Εσωτερικό και Εξωτερικό, να εξαγοράζει τέτοιες εταιρείες και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες παντός τύπου, ελληνικές ή αλλοδαπές που υπάρχουν ή θα συσταθούν, οι οποίες επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς. - Να αντιπροσωπεύει γενικά ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις και οίκους που ασκούν ομοειδή ή σχετική δραστηριότητα προς το σκοπό της εταιρείας. - Να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία ή γραφεία της στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό για την προώθηση των εργασιών και των δραστηριοτήτων της εταιρείας. - Να συνεργάζεται ή και να αναθέτει μέρος ή σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. - Να προβαίνει σε επενδύσεις παγίου εξοπλισμού. - Να αγοράζει πρώτες ύλες. - Να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα. - Να συνάπτει συμβάσεις εργασίας. - Να συνάπτει συμβάσεις δανείων με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ιδιώτες. - Να παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ και προς οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες για απεριόριστο ποσό υπό τους περιορισμούς των κειμένων διατάξεων του Νόμου. - Να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικών πιστώσεων (leasing). - Να υπογράφει αξιόγραφα. - Να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών. - Να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της.